Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt: waar gaan we naartoe?


Foto bij Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt: waar gaan we naartoe?

De arbeidsmarkt van Nederland, waar gaan we naartoe als het aan Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt?
Op 5 juli jl. stuurde zij de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer.

Deze hoofdlijnenbrief beschrijft de koers die is ingezet naar die gewenste toekomstbestendige arbeidsmarkt. Te lezen is hoe men de stappen ziet die genomen moeten worden om werkenden meer zekerheid te geven binnen wendbare ondernemingen, alsook de stappen en maatregelen die naar inzicht van het ministerie, zorgen voor een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen.

De 5 belangrijke thema’s uit de hoofdlijnenbrief citeren wij graag bij deze:

1) Het aangaan van duurzame arbeidsrelaties stimuleren binnen wendbare ondernemingen en het beter reguleren van tijdelijke contracten en driehoeksrelaties Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vormen in beginsel de werkvorm voor het organiseren van structureel werk. Andere contractvormen worden beter gereguleerd ten behoeve van inzet waar dat nodig is, en worden niet meer gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Op deze manier gaan werkenden meer werk- en inkomenszekerheid ervaren. Daarbij dient werkgeverschap aantrekkelijk te zijn en behouden ondernemingen wendbaarheid om te anticiperen op veranderende omstandigheden.

2) Een gelijker speelveld tussen werknemer en zelfstandige, meer duidelijke en opeisbare regels en handhaving Het kabinet wil echte zelfstandigen de ruimte geven en ondersteunen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Dat vereist allereerst dat het speelveld tussen werkenden gelijker wordt, zowel qua fiscale behandeling als sociale zekerheid. Prikkels in de fiscaliteit en sociale zekerheid die zelfstandig werken op opdrachtbasis nu aantrekkelijker maken dan arbeidsovereenkomsten worden aangepast. Meer duidelijkheid rondom de beoordeling van arbeidsrelaties en maatregelen die het effectief opeisen van de rechtspositie vergemakkelijken, dragen eveneens bij aan het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Ook (het intensiveren van de) handhaving speelt bij de naleving van het wettelijk kader een belangrijke rol.

3) Altijd uitzicht op nieuw werk We willen aan mensen, die geen werk hebben of van baan moeten veranderen, de zekerheid geven dat er altijd uitzicht is op nieuw werk. Hiertoe stimuleren we leven lang ontwikkelen (LLO) en gaan we samen met sociale partners, gemeenten en het UWV, meer mensen naar werk begeleiden. 

4) Het kabinet en haar maatschappelijke partners werken toe naar een arbeidsmarktinfrastructuur die werkenden, werkzoekenden en werkgevers toegang biedt tot integrale, herkenbare en laagdrempelige dienstverlening.

5) Aanpassingen in de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA) Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren. Daartoe gaat het kabinet samen met sociale partners kijken naar mogelijke hervormingen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Met expliciete aandacht voor de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid van het stelsel en het aanpakken van hardheden.

6) Meedoen aan de basis van de arbeidsmarkt Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en moet mee kunnen doen. Samen met gemeenten zorgen we dat mensen die langdurig in de bijstand zitten actief worden benaderd. Met oog voor ieders talenten en beperkingen en met een eigen actieve rol van uitkeringsgerechtigden ondersteunen en stimuleren we hen naar werk. Voor werkzoekenden die vanwege een kwetsbare arbeidsmarktpositie extra ondersteuning nodig hebben bij Van Uitkering-Naar-Werk (VUNW) is er de arbeidsmarktinfrastructuur. De banenafspraak is een belangrijk instrument om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers. Voor mensen die niet terecht kunnen bij een reguliere werkgever wordt het budget voor beschutte werkplekken uitgebreid.

In de komende nieuwsitems onder meer aandacht voor de wens van het kabinet om de verschillen tussen flex en vast te verkleinen en welke maatregelen zij in dat kader wensen te nemen.

Heeft u vragen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Bekijk het nieuwsoverzicht