Kan bij u de klok geluid worden?


Foto bij Kan bij u de klok geluid worden?

Wet Huis voor Klokkenluiders
Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders (WHvK) inwerking getreden. Deze wet geldt voor werkgevers en werknemers en regelt (onder meer) de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden.

In de huidige tijd staat nog al eens ter discussie wat er nu verstaan moet worden onder de begrippen werkgever en werknemer. Een werkgever is volgens de WHvK niet alleen iemand die mensen in loondienst heeft. Een werkgever in de zin van deze wet is iedereen die arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten. Aan de andere zijde is een werknemer iemand die nu arbeid verricht of in het verleden heeft verricht. De arbeid kan dan verricht zijn als ambtenaar of in het bedrijfsleven, met of zonder arbeidsovereenkomst. Dus óók de zzp’ers, vrijwilligers, uitzend/inleenkrachten en stagiairs.

Wanneer kan de klok dan geluid worden?
Een werknemer kan een melding doen als hij concreet denkt – dus niet op basis van geruchten of verhalen - dat er sprake is van een misstand in of bij de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Een melding moet betrekking hebben op een misstand met een maatschappelijk belang:

  • schending van een wettelijk voorschrift;
  • gevaar voor de volksgezondheid;
  • gevaar voor de veiligheid van personen;
  • gevaar voor de aantasting van het milieu;
  • gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Klokkenluidersregeling
De wet schrijft voor dat alle organisaties waar 50 of meer mensen werken, een klokkenluidersregeling moeten hebben. De ondernemingsraad heeft hierin instemmingsrecht. In deze regeling moet opgenomen zijn hoe de werkgever omgaat met een melding van een werknemer inzake een vermoeden van een misstand. Wettelijk is bepaald wat er minimaal in de klokkenluidersregeling moet staan:

  • op welke manier binnen de organisatie met de interne melding wordt omgegaan;
  • wanneer er wettelijk gezien sprake is van een misstand;
  • bij wie in de organisatie een interne melding gedaan moet worden;
  • dat de werkgever vertrouwelijk met de melding omgaat als de melder aangeeft dat hij dat wil;
  • dat de melder een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te winnen.

Daarnaast schrijft de wet de werkgever voor dat hij iedereen die voor de organisatie werkt schriftelijk of digitaal informeert over de klokkenluidersregeling, alsmede ook moet informeren over de omstandigheden waaronder de melder extern een melding kan doen, en over de rechtsbescherming die geldt bij een melding.

Heeft u vragen over de klokkenluidersregeling of wenst u nadere hulp bij het opstellen van deze regeling dan adviseren wij u graag.

Bekijk het nieuwsoverzicht