Sollicitatieverplichting tijdens re-integratie 2e spoor


Foto bij Sollicitatieverplichting tijdens re-integratie 2e spoor

Zo af en toe ontvangen wij van werkgevers de vraag of een werknemer in een re-integratietraject 2e spoor verplicht kan worden tot solliciteren.
Recent heeft het Hof Den Bosch uitspraak gedaan over of werknemer een bijstelling van het plan van aanpak met daarin opgenomen een sollicitatieverplichting mag weigeren te tekenen.
Wat was er in deze casus aan de hand?

Werknemer, werkzaam als timmerman, is sinds mei 2013 arbeidsongeschikt. Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid is de eerstejaarsevaluatie opgemaakt en een bijstelling van het plan van aanpak. Werknemer weigert het bijgestelde plan van aanpak te ondertekenen nu daar een verplichting tot solliciteren in is opgenomen. Werkgever waarschuwt werknemer en kondigt een loonstop aan indien werknemer weigerachtig blijft tot tekenen. Werknemer wil niet voor akkoord ondertekenen. Werkgever stopt de loondoorbetaling en werknemer vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Het UWV stelt werknemer in het ongelijk. Werknemer besluit vervolgens alsnog het bijgestelde plan van aanpak te ondertekenen. Werknemer vordert nu het loon over de periode van de loonstop

De rechter oordeelt dat vaststaat dat aangezien werkgever geen passende werkzaamheden binnen haar onderneming beschikbaar had voor werknemer, er re-integratie spoor 2 zou moeten worden gevolgd. Werkgever heeft hiervoor een re-integratiebureau ingeschakeld en gekozen voor individuele maatwerk begeleiding met een modulaire opbouw in benodigde vaardigheden naast een begeleiding in sollicitatieactiviteiten.

Naar het oordeel van het hof kon op grond van artikel 7:660a lid 1 onder b BW de medewerking van werknemer aan dit onderdeel van het plan van aanpak wel worden verlangd. Daarbij is van betekenis dat dit plaatsvond in het kader van herplaatsing bij een andere werkgever dan zijn huidige werkgever. Dat brengt immers mee dat sollicitatieactiviteiten dienen te worden verricht. Mede in aanmerking genomen dat werknemer stelt over geen sollicitatievaardigheden te beschikken, acht het hof ook de gekozen aanpak om werknemer eerst zelf “proefsollicitaties” te laten doen om te beoordelen wat voor begeleiding in zijn geval nodig is, redelijk. Van een eenzijdige sollicitatieverplichting zonder daarbij enige ondersteuning te bieden is geen sprake. Het plan van aanpak was er juist op gericht om werknemer adequate begeleiding te kunnen bieden bij het solliciteren.

Het hof concludeert dat werkgever ter rechtvaardiging van de loonstop terecht een beroep heeft gedaan op artikel 7:629 lid 3 sub e BW. Mede gelet op het voorgaande heeft werknemer inderdaad zonder deugdelijke grond geweigerd om mee te werken aan het bijstellen van het plan van aanpak als bedoeld in artikel 7:658a lid 3 BW. Werknemer heeft geen recht op nabetaling van salaris over de periode van de loonstop.

Heeft u aanvullende vragen, of bevindt u zich momenteel in een wat stroeflopend re-integratietraject dan adviseren wij u graag nader.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op, of indien u uberhaupt meer informatie wilt over de arbeidsrechtelijke aspecten bij verzuimsituaties dan kan mogelijk onze Masterclass over dit onderwerp voor u interessant zijn.

Bekijk het nieuwsoverzicht