Afbeelding wit over header

Algemene Voorwaarden (versie 01.23)


Algemene Voorwaarden (versie 01.23)

Artikel 1 Algemeen
1. Zuiver Arbeidsrecht is een eenmanszaak, inhoudende dat C.W.C Rupert – Zengerink handelt onder de naam Zuiver Arbeidsrecht, gevestigd en kantoorhoudend aan de Deldenerstraat 61, 7551 AC Hengelo.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Zuiver Arbeidsrecht en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De standaard, c.q. algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Zuiver Arbeidsrecht zijn aanvaard.
3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zuiver Arbeidsrecht en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

Artikel 2 Offertes
1. Offertes van Zuiver Arbeidsrecht zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. De door Zuiver Arbeidsrecht gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Zuiver Arbeidsrecht is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in offertes zijn inclusief kantoorkosten, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, tenzij anders schriftelijk aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave in een offerte is onlosmakelijk met elkaar verbonden en verplicht Zuiver Arbeidsrecht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt Zuiver Arbeidsrecht tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Zuiver Arbeidsrecht voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Zuiver Arbeidsrecht het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Zuiver Arbeidsrecht, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Zuiver Arbeidsrecht informeert haar opdrachtgever bij het inschakelen van derden en bij de keuze van derden wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Zuiver Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor nalaten en of tekortkomingen van derden. Zuiver Arbeidsrecht is op basis van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de overeenkomst c.q. samenwerking tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
3. Zuiver Arbeidsrecht spant zich in opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
4. Zuiver Arbeidsrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Zuiver Arbeidsrecht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van de onderdelen van deze opvolgende fase.
6. Indien door Zuiver Arbeidsrecht of door Zuiver Arbeidsrecht ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Zuiver Arbeidsrecht op de opdrachtgever of hetgeen zij nog te vorderen uit hoofde van onder handen, nog niet gefactureerd werk onmiddellijk en volledig opeisbaar.
8. Zuiver Arbeidsrecht heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zuiver Arbeidsrecht kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
2. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Zuiver Arbeidsrecht in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zuiver Arbeidsrecht is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. In afwijking van lid 1 zal Zuiver Arbeidsrecht geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Zuiver Arbeidsrecht kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht tussen Zuiver Arbeidsrecht en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Zuiver Arbeidsrecht schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij opdrachtgever Zuiver Arbeidsrecht te allen tijde een redelijke termijn zal gunnen om alsnog haar verbintenissen na te komen.

Artikel 7 Tarieven
1. Indien partijen schriftelijk niets anders zijn overeengekomen, verricht Zuiver Arbeidsrecht haar werkzaamheden op basis van het geldend uurtarief (d.d. 1 januari 2023 € 160,- excl. BTW voor ondernemers/werkgever en € 140,- excl. BTW voor werknemers), met een minimale tijdseenheid van 10 minuten.
2. Indien partijen schriftelijk niets anders zijn overeengekomen geeft Zuiver Arbeidsrecht haar Masterclasses (kennissessies en praktijkopleidingen daar tevens onder begrepen) op basis van de prijs zoals aangegeven op haar website www.zuiverarbeidsrecht.nl.
3. In het tarief, c.q. de prijs voor de masterclasses zoals vermeld op de website, van Zuiver Arbeidsrecht is inbegrepen de kantoorkosten (o.a. drukwerk, porto, archiefbeheer etc.) en telefoonkosten. Reistijd wordt 50% van het uurtarief doorberekend. Reiskosten a € 0,19 per kilometer en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.
4. Bedragen zijn exclusief BTW.
5. Zuiver Arbeidsrecht heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
1. De werkzaamheden verricht door Zuiver Arbeidsrecht worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever gefactureerd, dan wel na afronding van de opdracht / het dossier. Indien door Zuiver Arbeidsrecht noodzakelijk geacht verricht zij haar werkzaamheden op basis van voorschotbetaling. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Zuiver Arbeidsrecht schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De masterclasses worden in beginsel na aanmelding via de website gefactureerd binnen 30 dagen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Zuiver Arbeidsrecht schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en is opdrachtgever aan Zuiver Arbeidsrecht een contractuele rente verschuldigd van 0,75% per maand verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen.
4. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Zuiver Arbeidsrecht de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Zuiver Arbeidsrecht op de opdrachtgever of hetgeen zij nog te vorderen uit hoofde van onder handen, nog niet gefactureerd werk onmiddellijk en volledig opeisbaar.
6. Zuiver Arbeidsrecht heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zuiver Arbeidsrecht kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Zuiver Arbeidsrecht kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de verschenen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 Afsluiting opdracht
1. De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.
2. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Zuiver Arbeidsrecht, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Zuiver Arbeidsrecht geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen contracten, reglementen, ontwerpen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Zuiver Arbeidsrecht totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Zuiver Arbeidsrecht gesloten opdrachten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Zuiver Arbeidsrecht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek en om niet ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat Zuiver Arbeidsrecht haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Zuiver Arbeidsrecht of door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zuiver Arbeidsrecht zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Zuiver Arbeidsrecht. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zuiver Arbeidsrecht in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Zuiver Arbeidsrecht de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Zuiver Arbeidsrecht slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde, doch enkel schriftelijk, eenzijdig beëindigen.
2. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Zuiver Arbeidsrecht recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde wekelijkse declaratie het uitgangsbedrag is.
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Zuiver Arbeidsrecht desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Zuiver Arbeidsrecht kosten voor haar met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht en verplicht opdrachtgever deze binnen de overeengekomen betalingscondities te voldoen.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Zuiver Arbeidsrecht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de opdracht Zuiver Arbeidsrecht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen.
  • opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Zuiver Arbeidsrecht bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zuiver Arbeidsrecht op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien Zuiver Arbeidsrecht de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Zuiver Arbeidsrecht behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Zuiver Arbeidsrecht aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen na dagtekening verzoek in oorspronkelijke staat, om niet, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Zuiver Arbeidsrecht het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Voor elke door Zuiver Arbeidsrecht aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Zuiver Arbeidsrecht kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Zuiver Arbeidsrecht kan enkel en uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van bewuste onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Zuiver Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zuiver Arbeidsrecht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zuiver Arbeidsrecht kenbaar behoorde te zijn.
3. Zuiver Arbeidsrecht is enkel aansprakelijk voor directe schade tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Zuiver Arbeidsrecht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerder met het eigen risico. Deze beperking geldt niet indien er sprake is van bewezen opzet aan de zijde van Zuiver Arbeidsrecht.
4. In afwijking van hetgeen onder lid 3. van dit artikel is bepaald, is bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het over de laatste drie maanden gedeclareerde honorarium.
5. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (hoe ook genaamd en op welke wijze dan ook ontstaan) en/of op indirecte schade en/of gevolgschade.
6. De opdrachtgever geeft Zuiver Arbeidsrecht het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

Artikel 16 Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart Zuiver Arbeidsrecht voor aanspraken van derden, alsmede aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Zuiver Arbeidsrecht informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Indien opdrachtgever aantoonbaar tekort schiet in deze garantie / verplichting en Zuiver Arbeidsrecht schade wordt toegebracht is opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de geleden schade.

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zuiver Arbeidsrecht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zuiver Arbeidsrecht niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Zuiver Arbeidsrecht, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Zuiver Arbeidsrecht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zuiver Arbeidsrecht haar verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Zuiver Arbeidsrecht ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zuiver Arbeidsrecht gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Zuiver Arbeidsrecht gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde(n) mede te verstrekken, en Zuiver Arbeidsrecht zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zuiver Arbeidsrecht niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Zuiver Arbeidsrecht zich de rechten en bevoegdheden voor die Zuiver Arbeidsrecht toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Zuiver Arbeidsrecht. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Zuiver Arbeidsrecht.
3. Alle door Zuiver Arbeidsrecht verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Geen door Zuiver Arbeidsrecht verstrekte stukken mogen door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuiver Arbeidsrecht openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Zuiver Arbeidsrecht behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Overig
Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Zuiver Arbeidsrecht bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden, zulks op straffe van verbeurte van een boete van € 50.000,00, (zegge: vijftigduizend euro).

Artikel 21 Geschillen
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie in der minne op te lossen.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Zuiver Arbeidsrecht en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 23 Raadplegen en Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Zuiver Arbeidsrecht (www.zuiverarbeidsrecht.nl) en altijd op te vragen bij Zuiver Arbeidsrecht via welkom@zuiverarbeidsrecht.nl. Zuiver Arbeidsrecht is gerechtigd wijzigingen aan te brengen indien zij zich daar toe genoodzaakt acht en de eventueel geldende wettelijke voorschriften daartoe in acht neemt. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op de website c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.