Afbeelding wit over header

Privacystatement


Privacyreglement Zuiver Arbeidsrecht
Welkom, dit is het Privacyreglement van Zuiver Arbeidsrecht.
U vindt hier de informatie die van belang is daar waar het ziet op uw privacy in combinatie met onze dienstverlening. Hier laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Gebruik van persoonlijke gegevens door Zuiver Arbeidsrecht
Zuiver Arbeidsrecht is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites (www.zuiverarbeidsrecht.nl, www.zuiverarbeidsrechtacademy.nl en www.mamawerkt-arbeidsrecht.nl) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, bezoekers en gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Zuiver Arbeidsrecht, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, gevestigd aan de Deldenerstraat 61, 7551 AC Hengelo (ov), houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij in dit privacyreglement aangegeven;
  • zorgvuldig beveiligen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacyreglement, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Zuiver Arbeidsrecht (persoons)gegevens vast. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Het vastleggen van deze gegevens gebeurt onder meer wanneer u onze (social) sites bezoekt, een dienst afneemt, een opleiding/ kennissessie/ Masterclass volgt, uw interesses opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Zuiver Arbeidsrecht.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Zuiver Arbeidsrecht vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van Zuiver Arbeidsrecht.

Communicatie
Wanneer u Zuiver Arbeidsrecht een e-mail of andere (soortige) berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons (e-mail)archief. Back-up procedures en de wettelijke bewaarplicht maken dat deze berichten gedurende 7 jaar kunnen worden opgeslagen. Er zijn situatie waarin wij u vragen naar uw persoonlijke gegevens die voor uw dossier/vraag, c.q. de situatie relevant zijn, echter dit zal enkel het geval zijn indien dit nodig is om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulier
De website bevat een formulier die u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen, u aan te melden voor de kennissessies, opleiding(en) en of Masterclasses, als ook voor onze nieuwsbrief. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen.

Nieuwsbrief
Op de website van Zuiver Arbeidsrecht kunt is zich aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden. Afmelding voor de nieuwsbrief is daarnaast mogelijk door een email te sturen aan welkom@zuiverarbeidsrecht.nl.

Derden
Zuiver Arbeidsrecht verstrekt uw (persoons)gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. De werknemers/stagiaires van Zuiver Arbeidsrecht, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zoals bedoeld in de voorgaande zin, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan bewerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Website bezoek
Wanneer u onze websites bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies
Zuiver Arbeidsrecht past ‘Google Analytics’ toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van haar website. ‘Google Analytics’ gebruikt cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Deze gegevens (waaronder uw IP-adres) worden verwerkt door Google.

De ‘Google Analytics’ cookies kunt u herkennen aan de naam die begint met ‘__utm’, de bewaartermijn is maximaal 2 jaar. U kunt hier meer lezen over ‘Google Analytics’.
(http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html)

Bij de inrichting van ‘Google Analytics’ hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
• Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
• Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site.
(http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

Suggesties, inzage en correctie van uw gegevens
Het zou zo kunnen zijn dat dit Privacy Reglement niet uw vraag beantwoordt. Alsdan, maar ook als u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Zuiver Arbeidsrecht met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u het contact met ons te leggen. Dit kan eenvoudig door te bellen (074 – 700 2116) of door ons een email te sturen welkom@zuiverarbeidsrecht.nl.

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Zuiver Arbeidsrecht over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Zuiver Arbeidsrecht, Deldenerstraat 61, 7551 AC Hengelo. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Zuiver Arbeidsrecht met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen en of veranderingen
Dit reglement is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, de sites van Zuiver Arbeidsrecht. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van , c.q. op deze sites kunnen leiden tot wijzigingen in het privacyreglement, hetgeen maakt dat Zuiver Arbeidsrecht zich daarom het recht voorbehoudt om wijzigingen aan te brengen. Wij adviseren daarom om met enige regelmatig dit Privacyreglement te raadplegen.