Let op bij aanzegging in de arbeidsovereenkomst!


Foto bij Let op bij aanzegging in de arbeidsovereenkomst!

Tijdig aanzeggen
Het is u naar waarschijnlijkheid bekend dat het arbeidsrechtelijk is toegestaan om in de arbeidsovereenkomst een aanzegbepaling op te nemen, inhoudende dat u reeds in de arbeidsovereenkomst opneemt dat reeds nu wordt aangezegd dat de arbeidsovereenkomst op datum x (van rechtswege) zal eindigen. Tot zover niets nieuws, maar recent liet de kantonrechter Roermond zich uit over een situatie waarin ook in de arbeidsovereenkomst reeds was aangezegd, maar de werkgever toch vlak voor de einddatum een aanbod deed tot verlengen van de arbeidsovereenkomst. De werknemer accepteerde dit aanbod, maar besloot vervolgens enkele weken later om de arbeisovereenkomst zelf op te zeggen. De werknemer besloot vervolgens werkgever aan te spreken op het feit dat hij te laat had aangezegd dat hij wilde verlengen en vorderde de aanzegboete.

Oordeel rechter
De rechter oordeel uiteindelijk hierin nu de werkgever van mening was dat er geen sprake was van het niet tijdig aanzeggen.Tussen werkgever en werknemer is in geschil of is voldaan aan de aanzegverplichting, nu de in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen aanzegging ziet op beëindiging van de arbeidsovereenkomst en niet op de verlenging ervan. Door de ondertekening van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft werknemer aanvaard dat de arbeidsovereenkomst op 31 mei 2017 zou eindigen. Dit is echter een herroepbaar aanbod, inhoudende dat de werkgever de aangezegde beëindiging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk kan herroepen. Werkgever moet dit echter dan wel uiterlijk één maand voor de in de arbeidsovereenkomst bepaalde einddatum doen. Doet de werkgever dit niet tijdig en wordt de (bij arbeidsovereenkomst vastgelegde) aangezegde beëindiging korter dan één maand herroepen, dan is alsnog de vergoeding naar rato verschuldigd. De aanzegtermijn is namelijk op dat moment niet volledig in acht is genomen. De rechter oordeelt in deze dan ook dat de werkgever een aanzegboete van bijna EUR 2.500 bruto aan ex-werknemer is verschuldigd.

Advies
Belangrijk is dus: indien u in de arbeidsovereenkomst een schrijftelijke aanzegging heeft opgenomen strekkende tot beëindiging van het dienstverband en u wilt de werknemer toch een aanbod doen tot verlenging van de arbeisovereenkomst: doet u dit dan minmaal 1 maand voor de einddatum (van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Kan het herroepen niet meer tijdig, overweeg dan of u niet beter na de einddatum een nieuw aanbod aan deze werknemer kunt doen.

Het advies dat wij u in ieder geval willen meegeven is om bij twijfel tijdig advies in te winnen. Wij adviseren u ieder geval graag nader.

Bekijk het nieuwsoverzicht