Gebruik tester: ontslag op staande voet!


Foto bij Gebruik tester: ontslag op staande voet!

Al eerder hebben we geschreven over het nut en de noodzaak van huisregels. Daarnaast hebben we op dinsdag 16 januari jl. in een Masterclass uitgebreid stil gestaan bij het instructierecht van de werkgever. De navolgende casus laat nogmaals het belang zien van het hebben van duidelijke huis- en gedragsregels en de vergaande gevolgen die het overtreden ervan kunnen hebben voor de betreffende werknemer.

Casus
Werknemer heeft op 17 oktober 2017 tijdens haar werk achter de kassa een tester van Nivea Care opengemaakt en zichzelf met de crème ingesmeerd. Dit betrof een product dat gratis werd meegegeven aan klanten die meer dan € 10,- hadden besteed in de winkel. Werknemer voldeed niet aan deze voorwaarde nu zij zelf geen producten had gekocht met een hogere waarde dan €10,00.

Binnen de onderneming van werkgever geldt de cao Drogisterijbranche 2017/2018 waarin onder meer in artikel 3.2 is bepaald dat werknemer verplicht is zich te houden aan reglementen en voorschriften. Werkgever heeft dit nader uitgewerkt in de “Gedragsregels Kruidvat/Trekpleister/Prijsmepper”. In deze gedragsregels is als volgt bepaald:
Gratis artikelen mogen uitsluitend worden meegenomen door personeel op basis van eigen (personeels)aankopen. Na afloop van de desbetreffende actie dient de procedure “Afhandeling gratis artikelen na looptijd actie” uit het handboek te worden gevolgd. Het meenemen van gratis artikelen in strijd met deze instructies is diefstal. Diefstal is een dringende reden voor ontslag op staande voet.’

De leidinggevende van werknemer heeft haar op 17 oktober 2017 betrapt en geconfronteerd met de gedane (verwijtbare) constatering. Werknemer heeft erkend de betreffende tester onder werktijd te hebben gebruikt. Ontslag op staande voet volgt.

Oordeel
Werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet en verzoekt de rechter het ontslag te vernietigen.  In dit verband acht de kantonrechter het van grote betekenis dat werkgever als detailhandel organisatie te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel en dat zij daardoor en ter voorkoming van precedentwerking, een rechtens te respecteren belang heeft bij de strikte naleving van haar gedragsregels. Dat het om een artikel met een geringe waarde gaat doet naar vaste jurisprudentie niet, althans weinig ter zake. In het licht van de gegeven omstandigheden en wederzijdse belangen kon en mocht werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer onverwijld op grond van een dringende reden opzeggen en kon van haar in redelijkheid niet verlangd worden te volstaan met een minder verstrekkende maatregel zoals een laatste waarschuwing.

De gedragsregels
Werknemer stelt in deze procedure dat ze de betreffende gedragsregels niet ontvangen zou hebben en dat ze er al helemaal niet voor getekend zou hebben. Werkgever heeft ook geen getekend exemplaar in het dossier, maar stelt dat werknemer wel degelijk op de hoogte was nu er in het (recente) verleden meermaals expliciet aandacht is geweest voor de gedragsregels binnen de organisatie. Wat acht de rechter hierin van belang?

Dat er geen getekend exemplaar van de gedragsregels is vindt de rechter niet van belang. De betreffende gedragsregels zijn voor iedere werknemer te vinden op de Personeelssite, daarnaast heeft werkgever via nieuwsberichten en een speciaal op voorkoming van diefstal en fraude gerichte campagne “Fraude? Dat pikken wij niet!” haar personeel op indringende wijze op het hart gedrukt om de gedragsregels na te leven. Ten slotte heeft werknemer deelgenomen aan een zogenoemd dilemmaspel waarin de hier aan de orde zijnde vraag “Mag ik als personeelslid testers meennemen?” expliciet werd gesteld en waarop het antwoord was “Testers mogen nooit mee naar huis genomen worden. Ook niet als het artikel UA of beschadigd/breuk is”. Gelet op het voorgaande had het naar het oordeel van de rechter werknemer voldoende duidelijk moeten zijn dat het volgens de gedragsregels niet is toegestaan om gratis producten weg te nemen en te gebruiken als niet aan de actievoorwaarden voldaan wordt. Een getekend exemplaar van de gedragsregels is niet nodig.

Heeft u naar aanleiding van deze casus of wellicht een eigen praktijksituatie vragen? Of wilt u uw huis- en of gedragsregels gecontroleerd hebben?
Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op, wij adviseren u graag nader..

Bekijk het nieuwsoverzicht