Niet meewerken aan re-integratie = verwijtbaar handelen


Foto bij Niet meewerken aan re-integratie = verwijtbaar handelen

Medio januari dit jaar mocht Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich buigen over een arbeidssituatie waarin de werkneemster niet meewerkte aan haar re-integratie. De werkgever vroeg de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen van werkneemster, de zogenoemde e-grond, en tevens om bij ontbinding geen opzegtermijn in acht te nemen alsook geen toekeninng van de wettelijke transitievergoeding.

Wat was er aan de hand en wat was het oordeel van de rechter.

Arbeidssituatie
Werkneemster, werkzaam als medewerker algemeen schoonmaakonderhoud, kent een behoorlijk verzuimverleden. De meest recente ziekmelding van 30 augustus 2017 en haar weigerachtige houding om (aangepaste) werkzaamheden te verrichten zijn voor werkgever aanleiding om sanctionerend op te treden. Zowel de bedrijfarts als de arbeidsdeskundige van het UWV (naar aanleiding van een deskundigenoordeel aangevraagd door werkgever) oordelen dat werkneemster (aangepaste) werkzaamheden kan verrichten. Werkgever roept werkneemster op, echter zij weigert werkzaamheden te verrichten. Werkgever waarschuwt haar en gaat over tot het stopzetten van de loonbetaling. Dit brengt werkneemster nog niet in beweging en maakt dat werkgever dit kwalificeert als verwijtbaar handelen in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub e BW (de e-grond) en op 17 november 2017 verzoekt zij de rechter de arbeidsovereenkomst op deze grond te ontbinden.

Ooreel rechter
De bedrijfsarts heeft werkneemster op 4 september 2017 geschikt geacht voor het verrichten van passende werkzaamheden en vanaf 15 september 2017 voor het verrichten van haar eigen werkzaamheden. Feit is dat werkneemster niet is overgegaan tot het verrichten van deze werkzaamheden.Voor zover zij zich op het standpunt stelt dat de werkzaamheden niet passend zouden zjn, dan had zij een deskundigenoordeel moeten aanvragen bij het UWV. Hier is zij meermalen door werkgever op gewezen, echter dat heeft ze niet gedaan.

Vervolgens is het van belang dat de bedrijfsarts werkneemster per 15 september 2017 volledig arbeidsgeschikt heeft geacht voor haar eigen werk, zodat van passende werkzaamheden vanaf dat moment geen sprake meer was. Ook indien zij het met dit oordeel niet eens zou zijn, dan had ze een deskundigenoordeel aan moeten vragen. Dit heeft ze niet gedaan.De rechter gaat nu uit van het oordeel van de bedrijfsarts.Werkneemster had haar werk dus moeten hervatten, hetgeen ze niet heeft gedaan. Werkgever heeft meerdere brieven in het geding gebracht waaruit blijkt, dat zij werkneemster hiertoe heeft opgeroepen. Zelfs na de toegepaste loonstop is werkneemster echter blijven weigeren om haar werk te hervatten. Deze weigerachtige houding dient naar oordeel van de rechter als verwijtbaar handelen of nalaten te worden aangemerkt. Van werkgever kan redelijkerwijs niet meer gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

In lijn met de wetsgeschiedenis komt de rechter voorts tot het oordeel dat er in deze sprake is van ernsitig verwijtbaar handelen aan de zijde van werkneemster dat maakt dat de opzegtermijn niet in acht genomen hoeft te worden. De rechter besluit de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn te ontbinden.

Nu het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van werkneemster is werkgever op grond van artikel 7:673 lid 7 sub c BW geen transitievergoeding verschuldigd. Werkneemster heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die tot de conclusie kunnen leiden dat het niet toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is in de zin van artikel 7:673 lid 8 BW.

Werkgever heeft in deze correct en adequaat gehandeld. Ze heeft werkneemster van meet af aan schriftelijke geïnformeerd, gewezen op de mogelijkheid van het aanvragen van een deskundigenoordeel en de (loon)sancties toegepast zoals de wet haar deze voorschrijft. De rechter onderkent dit en werkgever krijgt de door haar verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn hoeft niet in acht te worden genomen en ook de transitivergoeding hoeft niet betaald te worden.

Zit u in een re-integratie-/verzuimtraject met uw werknemer en verloopt dit niet naar wens?
Neemt u gerust contact met ons op, graag adviseren we nader.
 

NB: Daarnaast delen wij graag onze kennis in de Masterclass Verzuim in arbeidsrechtelijk perspectief, die gegeven wordt op 23 maart 2018.
Aanmelden kan eenvoudig via de site.

Bekijk het nieuwsoverzicht