Vakantie (terug)betalen uit eigen zak.


Foto bij Vakantie (terug)betalen uit eigen zak.

Mag een werkgever teveel genoten vakantiedagen in mindreing brengen op de eindafrekening?
Deze vraag lag voor aan de kantonrechter van de Rechtbank Limburg die daar op 14 maart jl. uitspraak over deed.

Casus
Werknemer in kwestie is op 31 december 2016 uit dienst getreden na een dienstverband van ruim 9 jaren. Werkgever heeft vastgesteld dat werknemer tijdens zijn dienstverband 8,75 betaalde verlofuren teveel heeft genoten en brengt daarom de waarde hiervan in mindering op de eindafrekening (de nog te betalen vakantietoeslag). Werknemer stelt zich op het standpunt dat een werkgever bij het einde van het dienstverband niet mag overgaan tot het verrekenen van teveel opgenomen verlofdagen.

Oordeel
Blijkens deze uitspraak stelt de kantonrechter  voorop dat hij - in afwijking van de door werknemer aangehaalde jurisprudentie - van oordeel is dat er wel degelijk een wettelijke grondslag is voor de vergoeding door een werknemer van teveel opgenomen verlofdagen. Immers, de aan een werknemer jaarlijks toekende verlofdagen worden gedurende het jaar tijdsevenredig opgebouwd en staan - indien een tegoed tot uitbetaling in geld leidt - gelijk aan “gewoon” loon. Voordat aanspraak kan worden gemaakt op deze vorm van loon zal daarvoor eerst gedurende een tijdsevenredige periode arbeid moeten worden verricht. Indien verlofdagen worden opgenomen voordat deze zijn opgebouwd, dan is er sprake van een voorschot op loon. Gaat een werknemer vervolgens uit dienst voordat de bij wijze van voorschot opgenomen dagen zijn opgebouwd, dan moet dit loon geacht worden onverschuldigd te zijn betaald door de werkgever. De werkgever kan de tegenwaarde van de teveel opgenomen verlofdagen dan op grond van artikel 6:203 BW bij het einde van het dienstverband terugvorderen van de werknemer. Dit is slechts anders, indien terugvordering in het gegeven geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, maar daartoe heeft werknemer onvoldoende gesteld en daarop heeft hij zich ook niet beroepen.

Bovenstaande maakt dan ook dat deze rechter van oordeel is dat de werkgever wel degelijk de waarde van de 8,75 verlofuren in mindering mocht brengen op de eindafrekening.

Advies
De praktijk laat zien dat werknemers gedurende het jaar wel vaker verlofuren opnemen die zij eigenlijk nog niet hebben opgebouwd. Is dat bezwaarlijk? Nee wat ons betreft niet. Wel adviseren wij om een goede verlofadministratie bij te houden (wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen gescheiden), alsmede transparant en helder te zijn naar de werknemers daar waar het ziet op de opname van de nog niet opgebouwde verlofuren en dat verrekening zal plaatsvinden indien de arbeidsovereenkomst (voortijdig) tot een einde komt.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande aanvullende vragen, laat het ons weten wij stan u uiteraard graag te woord.

Bekijk het nieuwsoverzicht