Het arbeidsrecht (wordt) opnieuw opgeschud: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)


Foto bij Het arbeidsrecht (wordt) opnieuw opgeschud: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ hebben we een veelvoud aan voorstellen tot wijzigingen van het arbeidsrecht/ontslagrecht kunnen lezen. Minister Koolmees komt nu met een pakket aan maatregelen die er voor moet gaan zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt om werknemer in vaste dienst te nemen.

Dit pakket aan maatregelen is vertaald in een nieuwe wet(svoorstel):
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).
De minister wil dit wetsvoorstel voor de zomer 2018 naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

Wat houdt de WAB concreet en kort weergegeven nu in:

 • Er komt naast de bestaande acht gronden voor ontslag een negende ‘cumulatiegrond’. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. Indien gebruikt wordt gemaakt van deze cumulatiegrond dat kan de rechter de werknemer (tot maximaal) een halve transitievergoeding extra toekennen (bovenop de transitievergoeding).
 • Het recht op transitievergoeding start vanaf de eerste dag van het dienstverband, dus ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling  - wordt uitgewerkt in aanvullende regelgeving - voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
 • Indien de eerste arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is, dan mag er een proeftijd worden overeengekomen van maximaal 5 maanden (in plaats van nu 2 maanden).
 • De ketenregeling wordt (weer) gewijzigd in 3 arbeidsovereenkomsten in een tijdsperiode van 3 jaren (in plaats van 2 jaren als gevolg van de WWZ).
 • De tussenliggende periode tussen 2 contracten voor bepaalde tijd kan/mag per cao verkort worden van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.
 • De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Het is voor u mogelijk om uw reactie te geven op het concept-wetsvoorstel WAB. Er is een internetconsultatie opengesteld, waarvan de einddatum 7 mei aanstaande is. Wilt u reageren op dit wetsvoorstel, dan is deze consultatie uw mogelijkheid.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande en of het wetsvoorstel WAB vragen hebben, dan zijn wij uiteraard voor u bereikbaar.

Bekijk het nieuwsoverzicht