"Bruggen Slaan" en het Ontslagrecht


Foto bij "Bruggen Slaan" en het Ontslagrecht

In 2011 is het Regeerakkoord "Bruggen slaan" gesloten. Dit regeerakkoord bevat voor "Arbeidsrecht-land" nogal wat voorgestelde wijzigingen. Wijzigingen die strek afwijkend zijn van de huidige regels inzake het ontslagrecht, maar ook sterk afwijkend van het Lente akkoord, dat eerder in 2011 was gesloten.

Een citaat uit het Regeerakoord:
“De werking van de arbeidsmarkt zal voor alle werknemers verder moeten verbeteren. Kansen van vooral oudere werknemers op nieuw werk zijn te laag en flexwerkers verdienen betere bescherming. Een snelle doorstroming van baan naar baan, met een zo kort mogelijke terugval op een uitkering, is voor iedereen wenselijk. Door het ontslagrecht te hervormen en de Werkloosheidswet (WW) te moderniseren kan de route van werk naar werk sterk worden verkort. We streven naar overeenstemming met de sociale partners over een sociale agenda waarvan deze plannen deel uitmaken.”
 

Wat betekent dit nu kort en krachtig voor het Ontslagrecht en voor de WW?

Ontslagrecht

 • Preventieve ontslagtoets in de vorm van een adviesaanvraag aan het UWV (streven beoordelingstermijn 4 weken):
  • Geen preventieve ontslagtoets UWV indien in de CAO is voorzien in een qua inhoud en snelheid vergelijkbare toet.
 • Ontbindingsroute Kantonrechter komt te vervallen:
  • Uitzondering: Opzegverbod en arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid
 • Afwijking afspiegelingsbeginsel mag bij CAO
 • Werknemer kan na ontslag de rechter om oordeel vragen. Toetsingscriteria voor de rechter zijn gelijk aan het UWV
 • De recher kan het ontslag 'ongedaan' maken
 • De rechter kan het ontslag bekrachtigen, echter indien rechter oordeelt ontslag onterecht of in hoofdzaak aan werkgever te wijten, dan kan hij een vergoeding toekennen
  • Ontslagvergoeding max half maandsalaris per gewerkt dienstjaar, met een grens van 75.000 euro.
  • Geen mogelijkheid voor hoger beroep.
 • De werkgever is verplicht tot het betalen van een transitiebudget bij onvrijwillig ontslag of niet verlengen contract van minstens 1 jaar:
  • tenzij werkgever daardoor failliet zou gaan.
 • Het transitiebudget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een max 4 maandsalarissen

WW

 • Duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden:
  • 12 maanden gerelateerd aan het laatstverdiende loon.
  • 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimumloon.
 • In de eerste 10 jaren bouwt de werknemer per gewerkt dienstjaar 1 maand WW-recht op, daarna een halve maand per gewerkt jaar.
 • Voor 55 plussers die ontslagen worden gaat de Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (IOW) gelden:
  • Geen partner- en vermogenstoets;
  • Wel sollicitatieverplichting
 • Verhoging van de WW-premie
 • Bezien wordt of de WW-premie per werkgever gedifferentieerd kan worden op basis van criteria van goed werkgeverschap.

De wijzigen zijn ingrijpend en vinden vooralsnog niet veel steun bij de Sociale partners. Het is dan ook de vraag of de wijzigingen in bovenstaande vorm daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden

Wij houden u via onze nieuws-updates op de hoogte.

Bekijk het nieuwsoverzicht