WIEG is 'geboren'


Foto bij WIEG is 'geboren'

WIEG ook door de Eerste Kamer

Op 13 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).
Dit houdt in dat per 1 januari 2019 het (nieuwe) geboorteverlof en per 1 juli 2020 het aanvullende geboorteverlof in werking treden.

In de wet WIEG is te lezen dat het verlof voor de partner wordt uitgebreid van twee naar vijf dagen (o.b.v. fulltime), met behoud van loon betaald door werkgever. Daarnaast kan de partner 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen, betaald door het UWV à 70% van het dagloon. Deze 5 weken mogen worden opgenomen in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind.

Bij het wetsvoorstel is een memorie van toelichting gevoegd, waarin de minister nadere tekst en uitleg geeft. Hierin is o.a. opgenomen hoe de overgang van het nu geldende kraamverlof naar het (aanvullende) geboorteverlof zal plaatsvinden. In deze toelichting kunt u lezen dat het recht op het geboorteverlof en het aanvullende geboorteverlof geldt, indien de bevalling heeft plaatsgevonden op of na de datum van inwerkingtreding van de verlofregelingen. Dit houdt in dat partners waarvan het kind op of na 1 januari 2019 wordt geboren, recht heeft op de 5 dagen doorbetaald geboorteverlof. Hetzelfde geldt voor het aanvullend geboorteverlof; wordt het kind geboren op of na 1 juli 2020, dan heeft de partner recht op het aanvullende geboorteverlof en de daartoe behorende uitkering. Ten aanzien van dit aanvullende geboorteverlof, geldt wel dat er voorafgaand aan het aanvullende geboorteverlof eerst geboorteverlof moet zijn opgenomen door de partner.

De wet WIEG wijzigt ook het adoptie- en pleegzorgverlof. Om de band met het (adoptie- /pleeg)kind te versterken wordt dat verlof uitgebreid van vier naar zes weken. Op 1 januari 2019 treedt de verlenging van het adoptie- en pleegzorgverlof in werking. Ook hiervoor geldt dat kinderen van wie de feitelijke opname op of na 1 januari 2019 plaatsvindt, pas dan gebruik kunnen maken van deze verlenging van het verlof.

Heeft u aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Wij adviseren u graag nader!

Bekijk het nieuwsoverzicht