Langdurig arbeidsongeschikt? Werkgever u moet opzeggen…!


Foto bij Langdurig arbeidsongeschikt? Werkgever u moet opzeggen…!

Op 28 maart jl. heeft de voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag een werkgever veroordeeld om binnen drie dagen het dienstverband met een terminaal zieke werknemer op te zeggen. Naar beoordeling van de rechter was het dienstverband een lege huls geworden en als gevolg van de Wet compensatie transitievergoedingen (verwachtte in werking 1 april 2020) is er geen rechtvaardiging meer om het slapende dienstverband niet te beëindigen.

Het oordeel van de rechter in deze zaak:
De voorzieningenrechter stelt vast dat rode lijn in de rechtspraak is dat een werkgever niet verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen. Deze rechtspraak dateert echter van vóór de totstandkoming van de Wet compensatie transitievergoedingen. Op grond van deze nieuwe wet wordt een werkgever die een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid is beëindigd, daarvoor gecompenseerd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekering (UWV). Deze nieuwe wet zal in werking treden per 1 april 2020 en zal dan terugwerkende kracht hebben. Uit diverse uitlatingen van de minister van SZW en blijkens de website van de Rijksoverheid is het de bedoeling van de wetgever om het voortbestaan van slapende dienstverbanden tegen te gaan. Dit als uitgangspunt nemende alsmede  het feit dat het dienstverband van deze werknemer een lege huls is geworden, is het in strijd met het goed werkgeverschap om deze niet op te zeggen.

De stelling van de werkgever dat hij en andere werkgevers de transitievergoeding uiteindelijk toch zelf moeten bekostigen, omdat het compensatiefonds uit werkgeversbijdragen wordt betaald, maakt dit niet anders. Dit belang weegt niet op tegen het belang van werknemers om na twee jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding te ontvangen. De werknemer in dit dossier heeft ook spoedeisend belang bij haar vordering, gezien haar gezondheidssituatie.

De werkgever wordt daarom veroordeeld de arbeidsovereenkomst binnen drie dagen na betekening van het vonnis op te zeggen met betaling aan de werkneemster van de transitievergoeding.

Verplicht tot opzeggen?
Een belangrijke uitspraak in navolging op de uitspraak van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg, waaruit bleek dat ook deze werkgever gehouden was een slapend dienstverband op te zeggen. In deze kwestie betrof het eveneens een terminaal zieke werknemer en ook het Scheidsgerecht verwees naar de aankomende Wet compensatie transitievergoedingen.

Of toch niet?
Echter op 21 maart jl. kwam de kantonrechter Almelo tot het een ander oordeel. De rechter gaf hierin aan dat de Wet compensatie transitievergoeding een werkgever niet verplicht een slapend dienstverband te beëindigen, daarnaaste merkte de rechte op dat deze wet nog niet formeel is ingevoerd en een verzoek om compensatie niet eerder zal kunnen worden ingediend dan per 1 april 2020.

Feit is evenwel dat de slapende dienstverbanden door de Wet compensatie transitievergoedingen wakker gemaakt worden. Of dit dan betekent dat er door de werkgever daadwerkelijk tot opzegging en daarmee betaling van de transitievergoeding overgegaan moet worden is nog even de vraag. Feit is dat er nu een voorzieningenrechter is geweest die een werkgever opdracht heeft gegeven tot opzegging van het dienstverband en betaling van de transitievergoeding.
Of er meer gaan volgen, is afwachten.

Wij houden u op de hoogte en bij vragen dan wel opmerkingen zijn wij uiteraard voor u bereikbaar!

 

Bekijk het nieuwsoverzicht