COVID-19 en de werkvloer


Foto bij COVID-19 en de werkvloer

Nederland heeft de maatregelen om het COVID-19/Coronavirus te lijf te gaan aangescherpt. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de werkvloer en is het zaak dat we tijdig, adequaat en correct handelen in deze toch uitzonderlijke situatie.

Algemeen
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Donderdag 12 maart jl. heeft Nederland verdergaande maatregelen aangekondigd om het virus (de verspreiding) daarvan tegen te gaan.

Werktijdverkorting
Binnen het arbeidsrecht (artikel 8 BBA) is rekening gehouden met buitengewone gebeurtenissen van (naar verwachting) tijdelijk aard waar ondernemers/werkgevers mee te kampen kunnen krijgen. Het betreft dan de mogelijkheid voor werkgevers om bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontheffing van het verbod op) werktijdverkorting te verzoeken. In de beleidsregels Werktijdverkorting vindt u daarover nadere informatie. Het nieuwe-coronavirus wordt gezien als zo’n buitengewone gebeurtenis waarvoor een werkgever de verkorting van de werktijd kan verzoeken.


Het aanvragen van de werktijdverkorting dient digitaal te gebeuren via de website van het Ministerie. Belangrijk is dat het causaal verband aangetoond kan worden tussen de werkvermindering en het coronavirus, alsmede dat het een tijdelijke periode van werkvermindering betreft (een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk).

Indien u de vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen, moet u dit direct melden bij het UWV. Vervolgens, na de melding en na afloop van de vergunningperiode kunt u het UWV een WW-uitkering aanvragen voor de werknemers die het betreft.
UWV vergoedt achteraf dan de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u als werkgever een vergunning heeft. Het UWV maakt de WW-uitkeringen aan de werkgever over indien de betreffende werknemers aan de voorwaarden voor WW voldoen. Als werkgever betaal je dus minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven.

Werkvloer – Gezonde/Veilige werkplek
Ook tijdens buitengewone gebeurtenissen blijft er te verrichten werk. In de ene onderneming/organisatie zal dat meer zijn dan in de andere en de invulling van de werkzaamheden zal kunnen verschillen. De werkgever heeft in ieder geval op grond van de arbeidsomstandighedenwet de verplichting om zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkplek. Belangrijk is dus om in ieder geval te voldoen aan de (minimale) richtlijnen die het RIVM (en de overheid) hierin geeft.

Thuiswerken en/of spreiden van de werktijden
Nu er zijdens de overheid is geadviseerd om zoveel waar mogelijk thuis te werken, alsmede niet naar het werk te gaan bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts is het verstandig om te bekijken/onderzoeken in hoeverre er de mogelijkheid is om werknemers thuis te laten werken. Uiteraard is dit niet in alle werksituaties mogelijk, maar de technologie gaat ver en wij adviseren werkgevers dan ook om dit serieus in overweging te nemen. Belangrijk is immers dat werkprocessen zoveel waar mogelijk worden voortgezet opdat de financiële positie van de organisatie zo weinig mogelijk geraakt wordt.

Indien thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort mag de werkgever ook overgaan tot het spreiden van de werktijden indien dit maakt dat de kans op verspreiding kleiner wordt. Belangrijk vinden wij dat hiertoe overleg wordt gepleegd met de betreffende werknemers, immers hoe groter het draagvlak hoe kleiner de kans dat de werkprocessen er onder gaan leiden.

Ziek of niet kunnen werken wegens Corona
Meldt een werknemer zich ziek dan gelden de verzuimregels en loondoorbetalingsafspraken zoals de werkgever die met het personeel heeft afgesproken. Belangrijk in deze buitengewone situatie is dat de werknemer wel dient te melden indien hij besmet is met het coronavirus of indien hij de verschijnselen heeft die duiden op het hebben van het virus. De werknemer dient dan de routing te volgen zoals afgegeven door het RIVM en de GGD. Daarnaast adviseren wij in deze situatie om ook direct uw arbodienst(verlener) te contacten en met hen nadere afspraken te maken.

Indien de werknemer niet kan werken omdat hij quarantaine of thuisisolatie moet, doch zelf niet ziek is dan kan nog bekeken worden in hoeverre er thuisgewerkt kan worden. Indien daar de faciliteiten voor zijn, dan kan de werkgever dit de werknemer verplichten. In ieder geval geldt dat de werkgever verplicht is tot het doorbetalen van het (100%) loon.

Maatregelen overheid
Op 12 maart 2020 hebben Minister Wiebes, Minister Hoekstra en Minister Koolmees de Kamer geïnformeerd over de economische maatregelen die worden getroffen met betrekking tot het coronavirus. Via deze link vindt u de betreffende brief en wij adviseren u om de inhoud nader intern te bespreken en daarmee te bekijken welke maatregelen wellicht voor u relevant zijn.

Mocht aanvullend advies gewenst zijn, dan mag u uiteraard het contact met ons leggen. Wij proberen de komende weken zoveel waar mogelijk face-to-face gesprekken te voorkomen, maar uiteraard zijn wij telefonisch en per email goed bereikbaar.

Bekijk het nieuwsoverzicht