NOW, een toelichting


Foto bij NOW, een toelichting

Minister Koolmees heeft op 24 maart 2020 in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de antwoorden op de vragen zoals gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de incidentele suppletoire begroting 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Helaas staat de tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) nog niet op schrift en kan de aanvraag nog niet worden gedaan. Zodra er op dat vlak meer duidelijk is zullen we u uiteraard informeren. Wel kan er nu al iets meer duidelijkheid worden gegeven over de NOW en om die reden informeren wij graag.


Helder is dat de omstandigheden vragen om maatregelen op zeer korte termijn. Voor veel ondernemers met personeel is de NOW van groot belang en is er grote behoefte aan snelle duidelijkheid. Blijkens berichtgeving uit Den Haag werken SZW en UWV op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen om zo snel mogelijk een loket te kunnen openen bij het UWV dat de al ingediende (op basis van de Werktijdverkortingsregeling) en nog in te dienen aanvragen in behandeling kan nemen.

Herhaald is aangegeven dat de snelheid waarmee bedrijven geld krijgen één van de belangrijkste elementen is die meegenomen worden bij de vormgeving van de nieuwe regeling. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Hoe de betreffende 80% exact te berekenen is nog niet duidelijk. De berekening van de subsidie, de definitie van loonsom en de wijze van bevoorschotting wordt uitgewerkt in de NOW-regeling. Wel is door de Minister aangegeven dat achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en alsdan wordt definitief afgerekend.

Zoals u bekend was er eerst de werktijdverkortingsregeling (wtv-regeling). De NOW kent andere voorwaarden dan de wtv-regeling. Minister Koolmees heeft aangegeven dat het kabinet graag meer werkgevers financieel tegemoet wil komen en dit sneller wil doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling, waarin de werkgever achteraf werd gecompenseerd.

Het aanvraagproces van de NOW is door onder meer loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd en er worden geen WW-rechten van werknemers verbruikt. Een ander belangrijk verschil is dat in plaats van werkvermindering, omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate COVID-19/het coronavirus heeft bijgedragen tot het omzetverlies.

Voor deze nieuwsupdate deel ik specifiek een aantal vragen en antwoorden die wat meer duidelijkheid geven over de NOW, de omvang van de compensatie loonkosten en hoe om te gaan met de flexwerkers/oproepkrachten/uitzendwerknemers. Om de juiste context te behouden hebben we er voor gekozen om de vragen en antwoorden onderstaand te citeren:
**
Bent u bereid om als harde voorwaarde voor de NOW te stellen dat flexwerkers, mensen met een tijdelijk contract en uitzendkrachten onder de NOW worden gebracht en dus in dienst blijven en een salaris blijven ontvangen voor het gebruikelijk aantal uren? Past dit binnen de begrootte 10 miljard euro?

De regeling wordt zodanig ingericht dat deze toereikend is om (uitzend)werkgevers in staat te stellen om ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, aan te kunnen houden. Het kabinet doet daarbij een dringende oproep aan het adres van de (uitzend)werkgevers om zoveel mogelijk werknemer in dienst te houden voor de uren die zij werkten. Het kabinet kan verder op dit moment niet vooruitlopen op de voorwaarden van de regeling omdat deze nog in ontwikkeling is.

Kan toegelicht worden waarom de regeling voor werkbehoud voor 80% ‘bevoorschot’ wordt aan werkgevers? Wat betekent dit concreet voor werkgevers?
Werkgevers krijgen voorafgaand aan de uiteindelijke vaststelling van de subsidie (nadat de omzetgegevens en loonkosten definitief vastgesteld kunnen worden) een voorschot van 80% van dat bedrag uitgekeerd door UWV. Op die manier beschikken werkgevers zo snel mogelijk over de financiële middelen om loonkosten te voldoen.

Op welke manier worden flexwerkers, mensen met nulurencontracten en uitzendkrachten die als gevolg van corona, of door de coronacrisis, geen werk meer hebben zo snel mogelijk inkomenszekerheid geboden?
De nieuwe subsidieregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract of een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ditzelfde geldt voor uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben en houden. Het kabinet doet dan ook nadrukkelijk een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden.

Op welke manier kunnen werknemers met een nulurencontract die minder dan een half jaar in dienst zijn bij hun huidige werkgever gebruik maken van de NOW?
De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits de werkgever wel het loon doorbetaalt. Als de werkgever niet het loon doorbetaalt wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

I
s voorzien in een vorm van ondersteuning, in lijn met het NOW, voor de categorie uitzendkrachten waarbij het dienstverband is komen te vervallen na het uitzendbeding (bijvoorbeeld bij einde opdracht)?
De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Op welke manier kunnen uitzendkrachten in fase A van de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of fase 1/2 van de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gebruik maken van de NOW?
De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden (zie ook het antwoord op vraag 27).

Welke regelingen en mogelijkheden zijn er voor ondernemers die werken met personeel via een payroll-constructie?
De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ingeleend personeel telt niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht.
**

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nadere vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op, graag adviseren wij nader.

Bekijk het nieuwsoverzicht