Start NOW - nadere informatie


Foto bij Start NOW - nadere informatie

Dinsdag 31 maart 2020 heeft Minister Koolmees in een persconferentie aangegeven dat de afgelopen twee weken het UWV en SZW gezamenlijk hard hebben gewerkt aan de NOW-regeling en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen/-regels. Naar het zich nu laat uitzien kan vanaf aanstaande maandag 6 april 2020 (en tot 31 mei 2020) bij het UWV de aanvraag voor compensatie van de loonkosten door werkgevers worden ingediend.

Inmiddels heeft de Rijksoverheid op haar website een nadere toelichting gegeven door middel van een Q&A, heeft zij de Kamer nader geïnformeerd en de regeling in pdf beschikbaar gesteld.
Graag nemen wij u mee op hoofdlijnen.


Aanvraag
Zoals aangegeven dient de aanvraag ingediend te worden bij het UWV. Uitgaande van een volledige aanvraag streeft het UWV ernaar om binnen 3 à 4 weken (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever.

Omzetverlies
Uitgangspunt van de NOW-regeling is minimaal 20% omzetverlies, waarbij voor de definitie van (netto-)omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Kern is dat het omzetbegrip in deze regeling zo dicht mogelijk aansluit bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling, of het concern. Naar verwachting zal in de regeling een nadere specificering staan.


Voor het aanvragen van een voorschot is een accountantsverklaring niet vereist. In beginsel is een accountantsverklaring wel vereist bij het verzoek tot het vaststellen van de definitieve subsidie. Nadere duidelijkheid wordt daar nog over gegeven door het Ministerie SZW. 

De omzetdaling dient opgegeven te worden in een aangesloten meetperiode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze driemaandsperiode wordt vergeleken met een referentieperiode. Uitgangspunt is dat de referentieperiode de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door vier (dus een kwart van de omzet in 2019).

Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfer zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten (uiterlijk 1 mei 2020). De verwachte omzet in de 3 maanden van de door werkgever gekozen periode, dient vergeleken te worden met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan dient werkgever het omzetverlies te berekenen in procenten.

Blijkens de Q&A op de website van de Rijksoverheid wordt voor ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden een andere berekening van de omzetdaling gehanteerd (de NOW-regeling zal daar duidelijkheid over moeten geven). Wel is reeds verduidelijkt dat er gebruik gemaakt kan worden van de NOW-regeling indien de onlangs (na 1 januari 2019) gestarte onderneming al voor 1 maart 2020 minstens een maand omzet heeft gedraaid. Voor deze ondernemers geldt dat de maanden vanaf het moment start bedrijfsuitoefening tot en met februari 2020 naar rato worden omgerekend naar 3 maanden. De omzet wordt in de driemaandsperiode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen. 


Loonsom
De NOW-regeling houdt in dat er maximaal een subsidie verkregen kan worden van 90% van de loonsom. De werkgever vraagt de NOW aan per loonheffingennummer., inhoudende dat de loonsom wordt vastgesteld per loonheffingennummer.

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom.


De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen
Van de werkgever wordt verwacht dat hij gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV doet wegens bedrijfseconomische redenen. Mocht de betreffende werkgever deze voorwaarde schenden, dan neemt het UWV (afdeling arbeidsjuridische zaken) deze (ontslag)aanvraag wel in behandeling en zal daarop beslissen.
Let wel: Bij de vaststelling van de subsidie wordt dan wel een correctie doorgevoerd.
Voor het doorvoeren van deze correctie is niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.


Uiteraard zullen er vragen zijn en blijven, immers voor ons allen is dit een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.
Graag adviseren wij u nader.

Bekijk het nieuwsoverzicht