NOW: een kritische blik


Foto bij NOW: een kritische blik

De NOW-regeling is een paar dagen openbaar en we hebben de inhoud (en daarmee de voorwaarden en uitvoering) kritisch kunnen bekijken. We weten dat het een regeling is die qua inhoud en uitvoeringsregels in enkele weken is bedacht en op papier is gezet. Dat we nu moeten concluderen dat er werkgevers zijn die niet of niet optimaal gecompenseerd gaan worden, was enigszins te verwachten. Minister Koolmees heeft op 2 april 2020 in een TV-uitzending van RTLZ vragen beantwoord van ondernemers en werknemers. Blijkens zijn daarin gegeven antwoorden is het niet direct de eerste verwachting dat er een aanpassing te verwachten valt daar waar het ziet op bijvoorbeeld de seizoensinvloeden op de omzet(daling).

We hebben het dan te doen met de regeling zoals deze er nu ligt. Op relatief eenvoudige wijze kan berekend worden of u als werkgever in aanmerking komt voor de regeling – inhoudende of er sprake is van tenminste 20% omzetdaling in de maanden maart-april-mei, of april-mei-juni of mei-juni-juli (u heeft hierin eenmalig een keuze) ten opzichte van ¼ van de omzet van 2019 – en wat alsdan de hoogte zal zijn van het voorschot van 80% (van de loonsom januari 2020) aan loonkostensubsidie.

Nu is geconstateerd dat er een ogenschijnlijke fout is geslopen in de regeling en wel in artikel 7 lid 2 van de NOW-regeling. Het gaat dan over de situatie dat bij de definitieve vaststelling van de loonkostensubsidie blijkt dat de loonsom in de periode maart-april-mei 2020 lager is dan de loonsom van januari 2020. Alsdan vindt er namelijk een verrekening plaats met het reeds verstrekte voorschot. De hoogte van het bedrag dat wordt afgetrokken van de loonkostensubsidie is gelijk aan 90% van het verschil tussen de loonsom waarop het voorschot is berekend (dus loonsom januari 2020) en de in de maanden maart-april-mei 2020 daadwerkelijk betaalde loonsom. Dit is uit te leggen indien de compensatie ook daadwerkelijk 90% is als gevolg van 100% omzetverlies. Echter wat indien er sprake is geweest van een omzetverlies van 50% en dientengevolge een loonkostensubsidie van 45%? Alsdan zou het toch niet redelijk zijn indien er een bedrag gebaseerd op 90% in mindering wordt gebracht? Hopelijk wordt dit op korte termijn aangepast.

Daarnaast dienen we nog aandacht te hebben voor de volgende constatering. Het kan zo zijn dat in januari 2020 bonussen en/of bijvoorbeeld een 13e maand aan de werknemers is betaald. De NOW-regeling voorziet niet in een mogelijkheid om deze extra (loon)betaling uit te sluiten van de berekening van de loonsom waarop (het voorschot op)  de loonkostensubsidie wordt gebaseerd. De loonsom januari 2020 kan daarom enkel als gevolg van deze betaling(en) hoger zijn dan de loonsom van maart-april-mei 2020.

Belangrijk is dus dat de werkgever rekening houdt met deze mogelijkheid indien hij gebruik maakt van de NOW-regeling. Daarnaast dient hij uiteraard een kritisch oog te hebben voor de gevolgen van het doorbetaling van flexkrachten (hoeveel uren ga je betalen en wat is er aan flexuren betaald in de loonsom van januari 2020) en het al dan niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in deze subsidieperiode (niet verlengen zal mogelijk een verlaging betekenen van de loonskosten in de subsidieperiode).

Men dient er dan dus rekening mee te houden indien de loonsom in de maanden maart-april-mei 2020 lager is dan de loonsom januari 2020, dat de definitieve compensatie lager wordt vastgesteld en (naar waarschijnlijkheid) gedeeltelijk moet worden terugbetaald.
NB: indien de loonsom in de maanden maart-april-mei 2020 hoger is dan de loonsom januari 2020, dan wordt de werkgever niet aanvullend gecompenseerd.


De verwachting is dat de verrekening(ssleutel) op het moment dat de loonsom in de maanden maart-april-mei 2020 lager is dan de loonsom januari 2020 (artikel 7 lid 2) mogelijk nog wordt aangepast, echter met het schrijven van dit item (3 april 2020 09.40 uur) is daar nog geen uitsluitsel over gegeven.

Bovenstaande in ogenschouw nemende, maar ook los van deze constatering(en) is het ons advies dat er een kritisch onderzoek wordt gedaan of u als werkgever gebruik wenst te gaan maken van de NOW-regeling, of dat u wellicht toch andere personele maatregelen moet gaan nemen. Mocht u daarin nader hulp/advies wensen dan mag u uiteraard contact opnemen, graag adviseren wij u dan nader.

Bekijk het nieuwsoverzicht