AOW'er en loondoorbetaling bij ziekte


Foto bij AOW'er en loondoorbetaling bij ziekte

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers.

Ten tijde van de parlementaire behandeling van de wet zijn in de Tweede Kamer zorgen geuit over mogelijke verdringing van niet AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt als gevolg van de wet. De wet bevat maatregelen om dergelijke verdringing tegen te gaan. Bij wijze van overgangsmaatregel is bij amendement aan de wet toegevoegd dat, onder meer, de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden voorlopig 13 weken zou bedragen in plaats van 6 weken zoals in de wet was voorgesteld. Indien uit evaluatieonderzoek niet zou blijken dat er verdringing plaats zou vinden, kon deze periode op basis van dit overgangsrecht verder worden verkort naar 6 weken. Dit evaluatieonderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en laat onder meer zien dat er in de onderzoeksperiode geen sprake van aantoonbare verdringing is geweest. De Minister stelt voor de eerdergenoemde overgangsmaatregel per 1 april 2021 te laten vervallen waardoor de periode van loondoorbetaling bij ziekte, recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid, opzegverbod bij ziekte en de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte teruggebracht worden van dertien weken naar zes weken.

Inmiddels is bekend geworden dat de overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW  niet per 1 april 2021 kan komen te vervallen. Dat betekent  onder meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken wordt teruggebracht. Blijkens de berichtgeving van de Minister zal door onder meer de benodigde voorbereidingstijd bij UWV het terugbrengen van de termijn niet voor 1 januari 2022 gebeuren.

Uiteraard houden we u op de hoogte!

Bekijk het nieuwsoverzicht