Taakdelegatie -> beoordeling arbeidsongeschiktheid


Foto bij Taakdelegatie -> beoordeling arbeidsongeschiktheid

Zo af en toe komt de vraag, zowel vanuit de zijde van werkgever als werknemer, of ook iemand anders dan de bedrijfsarts de zieke werknemer mag zien/beoordelen bij het eerste contact met de arbodienst. Of mag dat spreekuur, en de eerste medische anamnese, ook worden overgelaten aan iemand anders, zoals een arbo-verpleegkundige (praktijkondersteuner)?

Recent heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deze vraag mogen beoordelen. Het betrof in deze een ontbindingsprocedure (in hoger beroep) in verband met het niet accepteren van passende arbeid en het door werknemer niet voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen.

Wat was er aan de hand in deze zaak?
De betreffende werknemer was ziek uitgevallen. Vlak na zijn ziekmelding is werknemer gezien door een arbo-verpleegkundige van de arbodienst. Deze verpleegkundige had alles overlegd met de bedrijfsarts. Het verstrekte advies, wat ook na overleg met de bedrijfsarts tot stand was gekomen, hield in dat de betreffende werknemer voor halve dagen werk zou kunnen verrichten.

In deze ontbindingsprocedure stelt werknemer zich op het standpunt dat taakdelegatie door de bedrijfsarts in strijd zou zijn met de Arbeidsomstandighedenwet. Het Gerechtshof deelt dit standpunt niet, dit gelijk aan het eerdere oordeel van de kantonrechter. Het Hof geeft aan dat de Arbeidsomstandighedenwet zich niet verzet tegen delegatie door de bedrijfsarts.

Het oordeel
Het oordeel is ook in lijn met de tuchtzaken die betreffende werknemer had aangespannen tegen de bedrijfsarts. Zowel het Regionaal Tuchtcollege in 2021, als het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in 2022, oordeelden dat delegatie van de betreffende onderdelen van het medisch onderzoek is toegestaan. Het tuchtcollege verwees daarvoor naar pagina 10 van het NVAB-Standpunt 'Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie', en naar het feit dat deze bedrijfsarts een “taakdelegatie-overeenkomst” had afgesloten met de arbo-verpleegkundige, waarin staat dat zij bekwaam en bevoegd is om het spreekuur te houden en een eerste medische anamnese af te nemen.

Belangrijk in deze is dat de bedrijfsarts wel zelf verantwoordelijk is en blijft.
Dus: de eerste medische anamnese mag de bedrijfsarts delegeren, maar hij/zij blijft verantwoordelijk.

En: de probleemanalyse, uiterlijk zes weken na aanvang van het verzuim, moet de bedrijfsarts wél zelf uitvoeren en opstellen. (zie het overzicht wat betreft taakdelegatie).

Bekijk het nieuwsoverzicht