Verschil flex en vast verkleinen: de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt


Foto bij Verschil flex en vast verkleinen: de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

In dit nieuwsitem aandacht voor de maatregelen die beschreven staan in de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt (d.d. 5 juli 2022) als het gaat om de wens om verschillen tussen vast en flex te verkleinen. De hervormingen waar het kabinet aan werkt rond oproeparbeidsovereenkomsten en de ketenbepaling.

Het kabinet wil de verschillen tussen flexibele arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd verkleinen. Het kabinet neemt het uitgangspunt van de SER over dat structureel werk in principe wordt georganiseerd op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Een centrale doelstelling voor het kabinet binnen het reguleren van vormen van flexibele arbeid is om de economische zelfstandigheid van de werknemer te bevorderen, zodat de werknemer meer grip op werk ervaart, stappen in levensloopfasen kan zetten, en werk en privé beter kan combineren. Het kabinet wil daarom de verschillen tussen flexibele contracten en contracten voor onbepaalde tijd verkleinen. Het kabinet stelt dat flexibele arbeidsrelaties niet moeten worden gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Oproeparbeidsovereenkomst
Oproeparbeidsovereenkomsten- zoals nulurencontracten en min-max-contracten – bieden werknemers weinig zekerheid. De onzekerheid binnen deze arbeidsovereenkomst heeft twee verschillende onderdelen: inkomensonzekerheid en roosteronzekerheid.
Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn stappen gezet, zoals de verplichting om na een periode van 12 maanden tot een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te komen en een minimale oproeptermijn van 4 dagen op te leggen. Tegelijkertijd constateert de SER dat de zekerheid van deze oproepwerknemers nog onvoldoende is.

Het kabinet onderschrijft op dit onderdeel de uitgangspunten van het SER-advies en kiest ervoor om oproeparbeidsovereenkomsten in hun huidige vorm af te schaffen, waarbij conform het advies de uitzondering voor scholieren en studenten nader wordt uitgewerkt. Deze oproeparbeidsovereenkomsten worden vervangen door een zogenoemd (nader met sociale partners uit te werken) basiscontract.

Ketenbepaling
Het kabinet wil voorkomen dat structureel werk in permanente tijdelijkheid wordt ingevuld. Het kabinet vindt het daarom van belang om draaideurconstructies bij tijdelijk werk te voorkomen en zo voor werknemers het perspectief op een contract voor onbepaalde tijd te vergroten.

Het kabinet wil regelen dat een ‘keten’ van contracten niet opnieuw begint na een tussenperiode, maar dat al het voorgaande werk onderdeel is van de ‘keten’. Het kabinet benoemd wel dat een administratieve vervaltermijn moet worden uitgewerkt, dat zij onderzoek zal doen naar een aparte regeling voor de onderbrekingstermijn voor seizoenswerk en dat voor scholieren en studenten met een bijbaan blijft wel een onderbrekingstermijn van 6 maanden bestaan, om hun toegang tot de arbeidsmarkt niet te beperken, aangezien het hier – zoals ook bij de uitzondering voor oproepcontracten – om bijbanen gaat.

Tot zover
Uit de hooflijnenbrief blijkt dat de bovenstaande maatregelen nader worden uitgewerkt, waarbij er verder geen termijn is aangegeven dan wel verwachting isuitgesproken wanneer die uitwerking gereed is. We wachten rustig (en in ‘spanning’) af en informeren uiteraard nader als er meer informatie bekend is.

Bekijk het nieuwsoverzicht