Covid-19 en werkgeversaansprakelijkheid


Is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid voor de Covid-19 besmetting van een werkneemster in een verpleeghuis?

Rechtbank Amsterdam mocht zich over deze casus buigen en deed op 16 december 2022 uitspraak.
Het gaat in deze procedure om onder meer de vraag of werkgever op grond van artikel 7:658 BW
aansprakelijk is voor de schade die werkneemster stelt als gevolg van haar covid-19 besmetting te hebben geleden.
Wat is dan van belang? Twee vragen:

  1. Het oordeel of kan worden vastgesteld dat werkneemster haar covid-19 besmetting heeft opgelopen op de werkvloer en zo ja, of
  2. werkgever haar zorgplicht heeft geschonden.

De kantonrechter oordeelt dat beide vragen bevestigend moeten worden beantwoord.

Opgelopen op de werkvloer?
Als het gaat om de stelling dat de besmetting met Covid-19 op de werkvloer heeft plaatsgevonden heeft werkneemster de stelplicht en bewijslast. Algemeen wordt aangenomen dat het voor de civiele rechter voldoende is om een redelijke mate van zekerheid te hebben dat het te bewijzen feit zich heeft voorgedaan. Het antwoord op de vraag of een feit in voldoende mate vaststaat, is uiteindelijk afhankelijk van de rechterlijke waardering en afweging van alle argumenten en bewijsmiddelen. In deze zaak komt de rechter tot het oordeel (zie wat betreft onderbouwing 11 tot en met 17) dat werkneemster voldoende heeft aangetoond dat zij haar besmetting heeft opgelopen tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Zorgplicht werkgever
Artikel 7:658 lid 1 BW eist een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen én van de organisatie van de betrokken werkzaamheden. Een werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Een ruime zorgplicht dus. Niet snel kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade.

Artikel 7:658 BW beoogt echter niet een absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen gevaar. Welke (veiligheids-)maatregelen van de werkgever mogen worden verlangd en op welke wijze hij de werknemer moet instrueren, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Aansprakelijk?
Kijkend naar deze procedure en het oordeel dat de rechter in deze velt (zie wat betreft onderbouwing 19 tot en met 27) zien we dat deze werkgever – ondanks de maatregelen die zij wel heeft genomen, de werkinstructies die zij heeft opgesteld en onder het personeel heeft gedeeld – niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Gevolg: de rechter verklaart voor recht dat werkgever jegens werkneemster tekort is geschoten in haar zorgplicht en verklaart voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor de door werkneemster geleden en nog te lijden schade door haar besmetting met Covid-19.

Conclusie
Is de werkgever dan aansprakelijk voor de schade van al haar werknemers die tijdens de pandemie corona hebben opgelopen? Nee, zeker niet.
Zoals bovenstaand al uiteengezet dient allereerst de vraag of de Covid-19 besmetting is opgelopen op de werkvloer (stelplicht en bewijslast werknemer) beantwoord te worden Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, moet vervolgens beoordeeld worden of de werkgever tekort is geschoten in haar zorgplicht (stelplicht en bewijslast werkgever).
In deze casus dubbel ja, maar of dat voor een andere casus ook het geval zal zijn is de (te beantwoorden) vraag.

Bekijk het nieuwsoverzicht