Visie geven op re-integratietraject, verplicht per 1 juli 2023


Foto bij Visie geven op re-integratietraject, verplicht per 1 juli 2023

Op 17 mei jl. is de Regeling tot wijziging van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever in verband met regels over de re-integratievisie en een enkele andere wijziging in de Staatscourant gepubliceerd.

Werkgevers en zieke werknemers moeten vanaf 1 juli 2023 bij het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie hun visie op het re-integratietraject gaan geven.

Met deze wijziging wordt beoogd dat de rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode bij ziekte wordt verstevigd, dit doordat de werknemer tijdens het opstellen van het plan van aanpak, het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie, zijn visie op het re-integratietraject moet geven. Dit geldt overigens ook voor de werkgever. Doordat beiden de visie moeten geven zal deze wijziging moeten gaan leiden tot een grotere betrokkenheid van zowel de werknemer als de werkgever bij het re-integratieproces.

Indien er sprake is van langdurige arbeidsongeschikt en er wordt een WIA-aanvraag gedaan, dan toetst het UWV voorafgaand aan de WIA-beoordeling de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer en kijkt daarbij of het re-integratieverslag compleet is, inclusief het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. Een niet compleet re-integratieverslag kan leiden tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. In het plan van aanpak, de bijstellingen daarop en de eerstejaarsevaluatie moet, naast afspraken over de te ondernemen acties om de mogelijkheden tot werken te vergroten, nu ook vanaf 1 juli 2023 de visie van zowel de werkgever als de werknemer zijn vastgelegd.

Deze wijziging geldt ook voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en zijn (ex-)werknemer. Bij het eindigen van het dienstverband tijdens de eerste twee ziektejaren is de eigenrisicodrager op dezelfde wijze verantwoordelijk voor de re-integratie als iedere andere werkgever.

Voor werknemers van wie de eerste ziektedag vóór 1 juli 2023 ligt, is overgangsrecht opgenomen om te voorkomen dat werknemers en werkgevers in het al opgestelde plan van aanpak, de bijstellingen van het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie verplicht worden om achteraf alsnog hun visies op het re-integratietraject op te nemen. De maatregel geldt daarom voor de stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Belangrijk is en blijft uiteraard dat werkgever en werknemer goed met elkaar in gesprek zijn en blijven, dit met (naar alle waarschijnlijkheid) hetzelfde doel voor ogen namelijk een spoedig en bij voorkeur duurzaam herstel van de medewerker. In gesprekken die zij met elkaar voeren kan goed meegenomen worden wat de visie van beiden is op de re-integratie. Ons advies is om dit gelijk in het eerste stadium van de verzuimbegeleiding onderwerp van gesprek te maken en daarmee ook vast te leggen in de noodzakelijke documenten. Helderheid voor allen èn er wordt voldaan aan de nieuwe regelgeving.

Kleine tip aan het einde:
Indien het gesprek over de re-integratie niet goed verloopt, of visies verschillen dermate dat er een conflictsituatie ontstaat, denk dan eens aan Mediation. Vaak wordt mediation pas ingezet als partijen niet meer rechtstreeks met elkaar kunnen of wensen spreken, als de arbeidssituatie (ook) ziekmakend is geworden. Uiteraard kan mediation dan ook een geschikte interventie zijn, maar door eerder een onpartijdige derde het gesprek te laten begeleiden kan zeker tijd, energie en geld besparen.

Bekijk het nieuwsoverzicht