Zzp'er of stagiaire aannemen na "bedrijfseconomisch-ontslag"?


Foto bij Zzp'er of stagiaire aannemen na "bedrijfseconomisch-ontslag"?

Een werkgever mag nadat hij de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV opzegt wegens bedrijfseconomische redenen binnen 26 weken een stagiaire of zzp’er voor die werkzaamheden aantrekken. Hij overtreedt hiermee niet het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. Dit heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald op 12 november 2013.

Wat was er aan de hand in deze zaak?
Een werknemer was in dienst als verkoopster bij een winkel in watersportkleding op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werkgever vroeg een ontslagvergunning aan voor deze werknemer vanwege bedrijfseconomische redenen. In de ontslagaanvraag gaf de werkgever aan dat de dienstverbanden met twee andere verkoopsters niet zouden worden verlengd en dat zij het bedrijf zouden voortzetten zonder personeel. Het UWV verleende de ontslagvergunning, maar verbond daaraan de wederindiensttredingsvoorwaarde. Dit houdt in dat de werkgever binnen 26 weken alleen een andere werknemer voor dezelfde werkzaamheden mag aannemen, indien de ontslagen werknemer eerst in de gelegenheid wordt gesteld haar eigen werkzaamheden onder de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden te hervatten.

Vordering
Nadat de verkoopster was ontslagen, kwam zij erachter dat de twee andere verkoopsters, van wie het dienstverband niet zou worden verlengt, nog wel werkzaam waren voor de werkgever, terwijl werkgever haar niet in de gelegenheid heeft gesteld haar werkzaamheden te hervatten. Hierop heeft de verkoopster de vernietigbaarheid van het ontslag ingeroepen. Ze vorderde wedertewerkstelling en loondoorbetaling.

Verweer
De werkgever heeft als verweer aangevoerd dat de ene verkoopster op basis van een stageovereenkomst werkzaam is. Met betrekking tot de andere verkoopster heeft de werkgever aangevoerd dat zij na het einde van haar arbeidsovereenkomst zelfstandig onderneemster is geworden. Daarvoor heeft zij een zogenaamde VAR-verklaring aangevraagd. Werkgever heeft haar toen als zzp’er ingehuurd op momenten dat het erg druk was in de winkel.

De vraag die hier gesteld kan worden is of de twee verkoopsters (opnieuw) in dienst zijn getreden en of hierdoor de wederindiensttredingsvoorwaarde is overtreden.

Uitspraak kantonrechter
De kantonrechter is van oordeel dat er sprake moest zijn van een evidente schending van de voorwaarden van het UWV door het in dienst nemen van een werknemer voor werkzaamheden van dezelfde aard.

Op grond van artikel 1:1 van het Ontslagbesluit wordt onder werknemer verstaan de degene, die persoonlijk arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee anderen verricht of hij zich door meer dan twee personen, laat bijstaan of deze arbeid voor hem slechts een bijkomstige werkzaamheid is.

Hieruit volgt dat de wederindiensttredingsvoorwaarde zowel betrekking heeft op het in dienst nemen van een werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst als het aangaan van een (ruimere) arbeidsverhouding, maar niet op het inhuren van echte zelfstandigen. Het uitbesteden van werk aan een zelfstandige is dan ook niet in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Ten aanzien van de stageovereenkomst is de kantonrechter van mening dat een stagiaire niet te vereenzelvigen is met een werknemer.

Conclusie
Het oordeel van de kantonrechter met betrekking tot de stagiaire is niet verwonderlijk. Immers wordt deze rechtsverhouding niet gezien als een arbeidsverhouding, de stagiaire is geen werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Het oordeel ten aanzien van de zzp’er is echter wel opmerkelijk temeer nu deze zzp’er eerst in loondienst de werkzaamheden verrichte. Werkgevers zouden deze uitspraak kunnen aangrijpen om een werknemer te behouden, mits deze persoon bereid is de werkzaamheden alsdan als zzp’er op basis van een overeenkomst van opdracht te verrichten.

De toekomst zal uitwijzen hoe kantonrechters hier in het vervolg over zullen oordelen.
Wilt u meer informatie over de wederindiensttredingsvoorwaarde of ontslag? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Bekijk het nieuwsoverzicht