Kritiek op de Wet Werk en Zekerheid


Foto bij Kritiek op de Wet Werk en Zekerheid

ONL voor Ondernemers is een petitie gestart tegen de Wet Werk en Zekerheid. Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor behandeling in de Eerste Kamer, en de wet - althans een deel ervan - zou per 1 juli 2014 in werking moeten treden. De ondernemers roepen de Eerste Kamer op de Wet Werk en Zekerheid te verwerpen. Het Sociaal Akkoord heeft als geheel weinig draagvlak bij ondernemers. Zij vrezen dan ook dat ze te maken krijgen met hoge ontslagkosten, weinig mogelijkheden om werknemers flexibel in te huren en daarnaast hoge proceskosten en onzekerheid bij de afwikkeling van een contract.

Naast de ONL heeft ook de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) kritiek op het wetsvoorstel. De VAAN heeft een brief gestuurd naar de Eerste Kamer, waarin haar mening over de Wet Werk en Zekerheid uiteengezet wordt. Volgens de VAAN is tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Tweede Kamer onvoldoende rekening gehouden met de input van wetenschap en praktijk. Naast de inhoudelijke kritiek op het voorstel, is zij ook niet te spreken over het feit dat een gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid al per 1 juli 2014 mogelijk in werking treedt. Volgens de VAAN lijkt “de praktijk” nog onvoldoende op de hoogte te zijn en ook zien zij geen goede reden voor de mogelijke partiële indeling van de WWZ per 1 juli 2014. De brief inclusief bijlagen zijn te vinden op de website www.vaan-arbeidsrecht.nl.

De kritiek van de VAAN en de ONL voor Ondernemers komt in hoofdlijnen overeen. In het persbericht dat de ONL voor Ondernemers naar buiten heeft gebracht wordt aangegeven dat er het afgelopen kwartaal geen goed woord gehoord is van ondernemers over de nieuwe ontslagplannen. Volgens hen getuigt het wetsvoorstel van een oude manier van denken waarbij werknemers een contract voor het leven tekenden. Ook vinden zij dat ervoor gezorgd moet worden dat ondernemers minder risico’s lopen, waardoor meer banen en meer groei wordt geschept. De grootste knelpunten van de Wet Werk en Zekerheid voor de ondernemers zijn de volgende.

Transitievergoeding en UWV-route
In het huidige ontslagrecht is het zo dat indien de UWV-route voor de aanvraag van een ontslagvergunning wordt gevolgd, de werknemer geen ontslagvergoeding krijgt. Deze UWV-route kan onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid slechts nog gevolgd worden als sprake is van bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid. Ook heeft de werknemer in beginsel altijd recht op een transitievergoeding, ongeacht de ontslagroute. Gebleken is dat vooral kleinere bedrijven gebruik maken van de UWV-route, zodat zij geen ontslagvergoeding verschuldigd zijn. ONL voor Ondernemers is van mening dat het beter zou zijn voor de economie indien de UWV-route zonder ontslagvergoeding behouden blijft. Tevens kunnende ondernemers niet begrijpen dat er een transitievergoeding wordt toegekend aan werknemers die 24 maanden ziek zijn geweest en recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Volgens hen is in dit geval geen sprake van een transitie en ook heeft de ondernemer al twee jaar loon doorbetaald.

Proceskosten
Onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid kunnen werknemers in hoger beroep (of cassatie) gaan tegen een beslissing van het UWV Werkbedrijf of tegen een uitspraak van de kantonrechter. De ondernemers zien dit als een enorme verslechtering voor het MKB. Naast de beroepsmogelijkheid hebben de ondernemers ook kritiek op de wettelijke bedenktermijn van twee weken voor werknemers bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Voornoemde punten zouden namelijk leiden tot grote onzekerheid voor ondernemers. 

Ketenbepaling
De ketenbepaling wordt in het wetsvoorstel aangescherpt. De duur van de ketenregeling wordt verkort van drie contracten in drie jaar naar drie contracten in twee jaar. Ook wordt de tussenpoos tussen twee gelijke contracten verlengd van drie naar zes maanden. De ondernemers wijzen erop dat voor veel kleine ondernemers een vast contract een groot risico met zich mee zal brengen. Dit heeft tot gevolg dat werknemers die voorheen opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden zouden hebben gekregen, in de nieuwe situatie op straat zullen komen te staan. ONL voor Ondernemers meent dat het beperken van de ketenregeling, zonder versoepeling van het ontslagrecht, in ieder geval niet zal leiden tot meer vaste dienstverbanden.

Veel kritiek dus op het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Op onze website vindt u een overzicht van alle (mogelijke) wijzigingen van het ontslagrecht. Voor meer informatie kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.
 

Bekijk het nieuwsoverzicht