Modernisering verlof en arbeidstijden


Foto bij Modernisering verlof en arbeidstijden

Vanaf 1 januari 2015 nieuwe regels verlof en arbeidstijden
Op 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden‘  van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het overgrote deel van deze maatregelen is inwerking getreden per 1 januari 2015.
Wat houden deze maatregelen in?

Zwangerschaps- en bevallingsverlof: gespreid opnemen
De huidige regeling omtrent het zwangerschapsverlof houdt in dat het zwangerschapsverlof maximaal 6 maar minimaal 4 weken ingaat voor de dag na de uitgerekende datum. Het zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van de bevalling. Daarna heeft de werkneemster recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof moeten samen minstens 16 weken zijn.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen werkneemsters de laatste periode van het bevallingsverlof in delen opnemen. Het deel van het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling mag gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. Dit gaat in overleg met de werkgever en het verzoek om gespreid verlof op te nemen moet uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum bij de werkgever zijn ingediend.
 De totale duur van het verlof verandert niet. Ook de uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde.

Extra kraamverlof
Vanaf 1 januari 2015 krijgen partners onvoorwaardelijk recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van een kind. Naast het huidige kraamverlof van twee dagen krijgen zij hierdoor meer mogelijkheden om rond de geboorte bij hun kind te zijn.

Langer bevallingsverlof
Vanaf 1 januari 2015 krijgen moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van een pasgeboren kind een verlenging van het bevallingsverlof. Moeders krijgen de gelegenheid om na de ziekenhuisopname hun kind tien weken thuis te verzorgen. Dit verlof gaat in zodra het kind thuis komt. Ook gaat het bevallingsverlof van een moeder over naar haar partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind. Zo is een pasgeboren kind verzekerd van de zorg van een ouder.

Uitbreiding groep zorgverlof
Vanaf 1 juli 2015 gaat het kort- en langdurend zorgverlof voortaan ook gelden voor bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Tot nu toe was zorgverlof alleen mogelijk voor de zorg voor een zieke partner, zieke ouder of een ziek kind.

Wijzigen arbeidsduur
Verder mogen werknemers vanaf 1 januari 2015 ieder jaar vragen om een andere arbeidsduur. Eerder konden ze dat maar één keer per twee jaar doen. Daarnaast krijgt een werknemer - buiten deze één keer per jaar - ook bij onvoorziene omstandigheden het recht om zijn arbeidsduur aan te passen. Hij hoeft zo’n verzoek dan niet meer vier maanden van tevoren in te dienen, zoals nu het geval is. Van onvoorziene omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als een ouder van de werknemer plotseling hulpbehoevend wordt en de werknemer hierdoor tijdelijk minder wil werken.
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande uiteenzetting van de wijzigingen vragen?  Graag staan wij u vrijblijvend voor advies te woord.

Bekijk het nieuwsoverzicht