Ontslag op staande voet na wijzigen telefoonabonnement!


Foto bij Ontslag op staande voet na wijzigen telefoonabonnement!

Medewerker callcenter wordt op staande voet ontslagen na wijziging eigen telefoonabonnement!
Het lijkt zo eenvoudig om je eigen telefoonabonnement te wijzigen als je medewerker bent bij een callcenter. Vanuit je werkplek een aantal wijzigingen doorvoeren en de ideale mobiele bundel is samengesteld. Maar wat gebeurt er als je werkgever hiervan kennisneemt?
In dit geval reden voor ontslag op staande voet. Wat was er in deze situatie aan de hand?

Situatie
De medewerker in kwestie sluit vanuit het callcenterbedrijf abonnementen af met klanten, wijzigt bundels en abonnementen en behoudt klanten door het doen van specifieke aanbiedingen. In de organisatie waar de medewerker werkzaam is, geldt een gedragscode die de medewerker heeft ondertekend. In deze gedragscode is uitvoerig en uitdrukkelijk bepaald dat de medewerker gedurende zijn functie bij het callcenterbedrijf de regels inzake integriteit en belangenverstrengeling dient na te leven. Nadat de medewerker zichzelf als klant bij een provider heeft aangemeld, wordt door de medewerker gefaseerd wijzigingen in zijn toen bestaande abonnementen doorgevoerd. De werkgever heeft kennis genomen van wijzigingen in de abonnementen die door de medewerker zijn doorgevoerd met als gevolg dat de medewerker wegens dringende redenen op staande voet wordt ontslagen. De medewerker kan zich niet verenigen met het besluit van de werkgever en start een (loonvorderings)procedure bij de kantonrechter.

Beoordeling
Volgens vaste rechtspraak moet de rechter bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van het ontslag alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking nemen. Dit heeft tot gevolg dat de aard en de ernst van de dringende redenen afgewogen worden tegen de door de medewerker aangevoerde persoonlijke omstandigheden. In dit kader zijn de aard en de duur van de dienstbetrekking evenals de wijze waarop de medewerker de dienstbetrekking heeft vervuld en zijn persoonlijke omstandigheden, waaronder de gevolgen van het ontslag, ook van belang. Hoewel de kantonrechter zich realiseert dat ontslag op staande voet ingrijpende gevolgen heeft voor de medewerker, is volgens de kantonrechter genoegzaam komen vast te staan dat sprake is van een dringende reden die het ontslag van de medewerker rechtvaardigt. De medewerker heeft zowel de grenzen van goed werknemerschap als de geldende fundamentele gedragsregels inzake integriteit en belangenverstrengeling overschreden. De kantonrechter wijst de vorderingen tot betaling van het achterstallig loon etc. af en komt tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomst terecht is opgezegd door de werkgever.

Conclusie
Op basis van het bovengenoemde blijkt dat het hanteren en naleven van gedragsregels binnen een organisatie van groot belang is. Indien medewerkers deze regels niet naleven, kan dit leiden tot ontslag van de medewerker. Uiteraard is elke situatie verschillend, waardoor andere regels of omstandigheden voor ontslag kunnen gelden. Indien u vragen heeft over het opstellen van gedragsregels, de wijze waarop gedragscodes binnen uw bedrijf worden gehanteerd en nageleefd, of het ontslagrecht dan is Zuiver Arbeidsrecht de aangewezen organisatie om u nader te adviseren en of bij te staan.

Zoals u van ons gewend bent, wij staan u graag terzijde!

Bekijk het nieuwsoverzicht