De aanzegverplichting in de praktijk!


Foto bij De aanzegverplichting in de praktijk!

De aanzegverplichting in de praktijk; de eerste uitspraken!

Sinds 1 januari jl. heeft de werkgever als gevolg van de WWZ de verplichting om de werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over het al dan niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst.

Inmiddels zijn we het eerste half jaar van 2015 voorbij en wat is de status, althans wat zeggen de rechters nu over deze aanzegverplichting? 
Graag geven wij u een update.

Mondelinge aanzegging
Werkgever deelde op 15 januari 2015 mondeling aan werknemer mee dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op 3 februari zou eindigen. Zowel in de Wet werk en zekerheid als in de Memorie van Toelichting op deze wet beschrijft de wetgever duidelijk dat de aanzegverplichting schriftelijk dient te geschieden. Rechtbank Rotterdam verwees in deze zaak naar het schriftelijkheidsvereiste van de aanzegverplichting en oordeelde dat een mondelinge aanzegging onvoldoende is. De mondelinge aanzegging is ook niet geldig indien de werknemer die aanzegging erkent. Derhalve was de werkgever in dit geval verplicht om een aanzegvergoeding van één maandsalaris aan de werknemer te betalen.

Werkgever bij overgang van onderneming
Werkneemster had met haar werkgever, een kapperssalon, een jaarcontract tot 1 maart 2015. Op 15 oktober 2014 is de betreffende kapperssalon overgenomen. De arbeidsovereenkomst liep op 28 februari 2015 af zonder dat werkneemster voorhand was geïnformeerd over de voortzetting of beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. Werkneemster vorderde van zowel de nieuwe (verkrijger) als de vorige eigenaar (vervreemder) een aanzegvergoeding van één maandsalaris. Rechtbank Noord-Nederland oordeelde dat de verkrijger de werkgever van de werkneemster was en nalatig was geweest in de verplichte schriftelijke aanzegging. Dit had tot gevolg dat de nieuwe eigenaar de gevorderde aanzegvergoeding aan de werkneemster verschuldigd was.

Aanzegverplichting in arbeidsovereenkomst
Werkgever en werknemer zijn op 2 januari 2014 een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden met elkaar aangegaan. In deze arbeidsovereenkomst is het navolgende overeengekomen:
“Conform de bepaling in art. 17.3 van de CAO Groothandel in Levensmiddelen wordt Werknemer reeds nu de verlangde duidelijkheid verstrekt, dat het dienstverband conform de overeengekomen datum in artikel 1.2 wordt beëindigd”. 
Op 4 december 2014 deelde werkgever aan werknemer mee dat de arbeidsovereenkomst niet werd voortgezet. Volgens de werknemer heeft de werkgever gehandeld in strijd met de aanzegverplichting en stapte naar de rechter. Rechtbank Midden-Nederland komt tot de conclusie dat een werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de aanzegverplichting kan voldoen. In dit geval was de aanzegverplichting op de juiste door de werkgever nageleefd en komt de werknemer niet in aanmerking voor een aanzegvergoeding van één maandsalaris.

Laatste officiële werkdag op of na 1 februari 2015
In deze situatie was de laatste werkdag van de werknemer op 31 januari 2015. Werkneemster had een arbeidsovereenkomst van 6 maanden en volgens haar was de werkgever verplicht haar een aanzegvergoeding van één maandsalaris te betalen nu de werkgever niet schriftelijk had aangezegd. Rechtbank Den Haag oordeelde in deze zaak dat werkgever verplicht is om schriftelijk aan te zeggen indien de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 februari 2015 is gelegen. Aangezien de arbeidsovereenkomst van de werkneemster op 31 januari 2015 is geëindigd, had de werkgever volgens de rechtbank niet hoeven aan te zeggen.


Conclusie
Op basis van voorgaande uitspraken kan worden geconcludeerd dat het voor werkgevers (nog) niet eenvoudig is om de aanzegverplichting volgens de wet na te leven. Tijdige en schriftelijke aanzegging is vereist en vraagt dus uw attentie. Wij geven graag juridisch advies om ervoor te zorgen dat u als werkgever de aanzegverplichting in overeenstemming met de wet kunt toepassen en uitvoeren.
Graag staan wij u terzijde.

Bekijk het nieuwsoverzicht