Na einde payroll-(arbeids)overeenkomst weer in dienst van oude werkgever!


Dat payrolling onderwerp van gesprek blijft in arbeidsrechtland mag inmiddels wel duidelijk zijn. Recent heeft een kantonrechter te Arnhem zich mogen buigen over de situatie die ontstond na rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de payrollorganisatie en de werknemer. Werkneemster in kwestie stelde zich namelijk op het standpunt dat zij nog in dienst zou zijn van de oude werkgever, zijnde de voormalig inlener (opdrachtgever).

De situatie
Kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of werkneemster, die sinds 1999 al in dienst is van de werkgever, ook na 23 mei 2005 – het moment van indiensttreding bij de payrollorganisatie - bij de oude werkgever in dienst is gebleven, of dat aan deze arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden per 23 mei 2005 een einde is gekomen doordat werkneemster per die datum een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de payrollorganisatie.

De procedure
Werkneemster vraagt in deze procedure aan de rechter om een verklaring voor recht dat de arbeidsovereenkomst tussen haar en de oude werkgever nog altijd in stand is. Ze stelt dat deze oorspronkelijke overeenkomst nooit is beëindigd, ook niet op het moment dat zij bij de payrollorganisatie in dienst trad. Ze vordert loondoorbetaling en wil weer aan het werk.

Het oordeel de kantonrechter valt in het voordeel uit van werkneemster. De kantonrechter stelt dat de arbeidsovereenkomst inderdaad nooit rechtsgeldig beëindigd is. Bij de beëindiging van een arbeidsrelatie heeft de werkgever, zo blijkt uit het oordeel van de rechter, de plicht om zorgvuldig te handelen. Een ontslag heeft nu eenmaal vergaande gevolgen voor de betreffende werknemer. Deze verplichting rust ook op de werkgever op het moment dat de werknemer in dienst treedt bij een payrollbedrijf en feitelijk dezelfde werkzaamheden bij het bedrijf blijft verrichten. 
In casu gaf werkneemster rechten op en nam zij het risico dat de terbeschikkingstelling zou eindigen en dat ze bijvoorbeeld andere werkzaamheden zou moeten gaan doen of dat een herplaatsing zou mislukken. De werkgever zegt dat hij het personeel uitvoerig heeft ingelicht over de overstap maar de rechter ziet dat anders. Er is niet gebleken dat de werkgever op de informatieavonden, of op een ander moment, de werkneemster heeft gewezen op de vergaande consequenties van de overstap. Afzien van een overstap en in dienst blijven van de werkgever is niet openlijk als een mogelijkheid gepresenteerd.

Conclusie
De rechter concludeert dat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd toen de werkneemster een arbeidsovereenkomst met de payrollorganisatie sloot. Na het ontslag door de payrollorganisatie zijn de rechten (en plichten) uit de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst weer gaan herleven. Dit met als gevolg dat de "oude" werkgever nu weer alle werkgeversverplichtingen heeft en daarom het loon aan werkneemster moet betalen. Daarnaast moet de oude werkgever werkneemster weer in de gelegenheid stellen om haar functie uit te oefenen.

Zoals reeds eerder door ons aangegeven is heldere en eenduidige communicatie met werknemers van groot belang, zo ook in een payrollconstructie. Afspraken, voorwaarden en gevolgen dienen concreet besproken en waar nodig vastgelegd te worden. Heeft u vragen over de payrollconstructie, dan wel over het beëindigen van de arbeidsrelatie neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag terzijde!

Bekijk het nieuwsoverzicht