Arbeidsomstandighedenwet; de wijzigingen.


Foto bij Arbeidsomstandighedenwet; de wijzigingen.

Arbeidsomstandighedenwet; de wijzigingen.

In verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking heeft men besloten dat de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd moet worden. Op 24 januari jl. heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aangenomen en zal nu definitief – nadat het al twee keer was uitgesteld - in werking gaan treden.

Het advies van de SER ‘Advies Betere zorg voor werkenden: Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg’  over de veranderende arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid vormt mede het uitgangspunt voor het wetsvoorstel en de voorgestelde wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet vloeien dan ook voort uit dit advies van de SER.

De nieuwe, althans gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet heeft ten doel een verbetering van de arbodienstverlening te realiseren. De wijzigingen zijn onder andere op hoofdlijnen:

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • het door de werknemer ‘vrij’ kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • de mogelijkheid voor werknemer om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts;
  • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de Arbo regelgeving;
  • het basiscontract arbodienstverlening;
  • grotere rol, inhoudende meer zeggenschap voor de ondernemingsraad;
  • meer handhavingsmogelijkheden voor de Inspectie SZW.

De nieuwe arbeidsomstandighedenwet zal naar verwachting vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Naar het zich nu laat uitzien zal na het ingaan van de wetswijziging(en) er voor lopende contracten met arbodienstverleners een overgangsperiode van één jaar gaan gelden.

Bekijk het nieuwsoverzicht