Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.


Foto bij Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 23 maart jl. is het wetsvoorstel “Wetsvoorstel met maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.” gepubliceerd. Op  21 april 2016 heeft (toenmalig) Minister Asscher de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd dat de regering voornemens is een aantal wijzigingen aan te brengen in het vernieuwde arbeidsrecht. Dit wetsvoorstel heeft ten doel de genoemde wijzigingen die betrekking hebben op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid door te voeren.

Graag staan we met u stil bij de gevolgen die dit wetsvoorstel heeft voor de betaling van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

De compensatie
Voorgesteld wordt dat werkgevers gecompenseerd gaan worden voor (in beginsel) de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten, bij werknemers die wegens (langdurige) arbeidsongeschiktheid ontslagen worden. Het voorstel ziet ook op de reeds op of na 1 juli 2015 be-/ geëindigde arbeidsovereenkomsten wegens (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Die compensatie zal door het UWV verstrekt worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan.

De compensatie is van toepassing bij zowel het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer bij het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst ziek is (en dus in de regel aanspraak maakt op ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW)) als op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde of bepaalde tijd die vanwege het niet langer kunnen verrichten van de bedongen arbeid na ommekomst van de periode gedurende welke het opzegverbod bij ziekte van de werknemer geldt, worden opgezegd of ontbonden.

Daarnaast en gelet op de dagelijkse praktijk niet onbelangrijk geldt de compensatie(regeling) ook bij beëindiging van het dienstverband, eveneens na ommekomst van de periode gedurende welke het opzegverbod bij ziekte van de werknemer geldt, met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst). De hoogte van de compensatie is dan wel maximaal de wettelijke transitievergoeding.

De hoogte van de compensatie kent beperkingen. Om misbruik te voorkomen (het voortzetten van een arbeidsovereenkomst uitsluitend met het oog op het verkrijgen van een hogere compensatie) zal in de eerste plaats niet meer aan compensatie worden betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt.
In de tweede plaats zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag van het tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer (door)betaalde bruto loon.
Ten derde en ten slotte wordt er een beperking aangebracht in die zin dat als aan een werkgever een zogenoemde loonsanctie is opgelegd die periode niet meetelt bij de berekening van de hoogte van de compensatie. In dat geval is de als gevolg hiervan hogere transitievergoeding immers aan werkgever te wijten.

Praktische uitvoering
De beoogde datum van inwerkingtreding was 1 januari 2018, echter het UWV heeft laten weten dat 1 januari 2019 op zijn vroegst realiseerbaar is. Op zichzelf is dat geen probleem nu de compensatie ook kan worden toegekend voor vergoedingen die voor de inwerkingtreding van de onderhavige wetswijziging zijn verstrekt.

Bij ministeriële regeling zullen regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van de compensatie. Te denken aan de aanvraagprocedure, waaronder de termijn waarbinnen de aanvraag moet plaatsvinden. De werkgever zal aannemelijk moeten maken dat recht bestaat op de compensatie en de omvang hiervan. UWV zal een aanvraagformulier beschikbaar stellen waaruit blijkt welke informatie de werkgever moet aanleveren.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, dan wel opmerkingen?
Uiteraard staan wij voor u klaar.

Bekijk het nieuwsoverzicht