Raad van State: heroverweeg vergoedingsregeling!


Foto bij Raad van State: heroverweeg vergoedingsregeling!

Advies Raad van State inzake wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag

Onlangs schreven wij een nieuwsitem over Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Op 24 maart jl. is het advies van de Raad van State gepubliceerd over de transitievergoeding bij ontslag, welk advies zij op 23 januari jl. heeft gegeven.

Advies Raad van State
Blijkens het advies van de Raad van State is zij uiterst kritisch over het voorliggende wetsvoorstel.
De Afdeling advisering van de Raad van State geeft aan dat het wetsvoorstel allereerst de vraag oproept waarom er niet voor is gekozen terug te keren naar de situatie van vóór de Wet Werk en Zekerheid. De situatie waarin er geen recht op transitievergoeding bestond voor de langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Vervolgens wijst zij erop dat wanneer de cumulatie van kosten voor de werkgever bezwaren oproept, de oorzaak daarvan bij voorkeur dient te worden weggenomen. Blijkens de inhoud van het wetsvoorstel gebeurt dit nu niet. De kosten worden slechts verdeeld over alle werkgevers. Dat betekent dat zij voor een individuele werkgever weliswaar worden verminderd, maar voor andere werkgevers worden verhoogd.

Vervolgens schijnt het UWV een kritisch licht op de uitvoeringskosten. Zij geeft aan dat deze kosten naar verwachting relatiefhoog zullen zijn. Het betreft in deze namelijk een incidentele vergoeding aan werkgevers, daar waar het UWV normaliter enkel regelmatige uitkeringen verstrekt aan werknemers. Het UWV verwacht dan ook dat het uitvoeren van deze vergoedingsregeling een grote (administraieve en daarmee ook financiële) impact op de organisatie zal gaan hebben.

Conclusie Raad van State
De Raad concludeert dat met de voorliggende vergoedingsregeling een nieuwe regeling wordt toegevoegd aan de al bestaande regelingen, in plaats van dat gekozen wordt voor het aanpakken van de werkelijke oorzaak van de cumulatie van financiële verplichtingen voor werkgevers. De Afdeling advisering vindt dat extra bezwaarlijk nu de vergoedingsregeling naar verwachting relatief kostbaar zal zijn om uit te voeren en veel van het UWV zal vergen. Blijkens het advies stelt de Raad voor de vergoedingsregeling te heroverwegen.

Vooralsnog hebben we het nog over een wetsvoorstel en is de vergoedingsregeling daarmee nog niet definitief.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, dan horen wij het graag!

Bekijk het nieuwsoverzicht