Aanpassing NOW-regeling


Foto bij Aanpassing NOW-regeling

Op 3 april 2020 heeft Minister Koolmees de kamer geïnformeerd over het feit dat is gebleken dat er op aantal punten technische aanpassingen noodzakelijk waren betreffende de NOW-regeling.
Het gaat om:

  1. Berekening hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag is aangepast (artikel 7);
  2. Aanpassing vaststellingstermijn (artikel 14, vierde lid), welke is aangepast naar 52 weken i.p.v. 22 weken.
  3. Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer (artikel 8, achtste lid), werkgevers met een buitenlands rekeningnummer krijgen 4 weken de tijd om een Nederlands bankrekeningnummer door te geven waarop alsdan de loonkostensubsidie wordt betaald.
  4. Meewegen NOW bij ontslagaanvragen.

Graag staan we in dit nieuwsitem stil bij de punten 1. en 4.

Verrekening Loonkostensubsidie bij minder loonsom in de maanden maart-april-mei 2020
Daar waar we in het nieuwsitem ‘NOW: een kritische blik’ nog spraken van een ogenschijnlijke fout daar waar het zag op de verrekening van de subsidie indien de loonsom in de maanden maart-april-mei 2020 lager zou zijn dan in de maand januari 2020, blijkt nu dat dit geen fout betreft.

Minister Koolmees geeft in zijn toelichting aan dat voor elke euro minder loonkosten, de werkgever 90 cent minder subsidie krijgt; er vindt dus geen correctie plaats voor het omzetverlies.
Hiervoor is gekozen vanuit de gedachte dat de werkgever met X% omzetverlies ook voor diezelfde X% van zijn loonsom subsidie nodig heeft. De Minister licht verder toe dat deze wijze van subsidievermindering ook aansluit bij de oproep van het kabinet om, indien mogelijk, werknemers met een flexibel contract door te betalen. Bij die oproep past een wijze van subsidievaststelling die het aantrekkelijk maakt voor werkgevers om deze werknemers door te betalen en dat wordt door, naar oordeel van de Minister, door deze verrekening wijze het beste bereikt.


Verrekening Loonkostensubsidie bij ontslagaanvraag
Uitgangspunt van de NOW-regeling is dat een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden extra consequenties dient te hebben voor de subsidiehoogte, dit bovenop de verlaging die plaatsvindt bij reguliere verlagingen van de loonsom. De aanpassing van de huidige regeling voorziet hierin nu de koppeling met het omzetverlies is losgelaten.

Onderstaand treft u de rekenvoorbeelden aan zoals de Minister deze heeft gegeven:

Werkgever A heeft een omzetverlies van 50%.
De werkgever krijgt dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%.
Hij had in januari een loonsom van € 1.000.000 .
Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van:
(0,5 x € 1.000.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.755.000 in totaal.
Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%: € 1.404.000.

Stel dat de loonsom van werkgever A over de periode maart tot en met mei met € 600.000 is verlaagd. Dat komt in deze regeling overeen met (€ 600.000 x 1,3) = € 780.000 aan loonkosten.
Dat heeft, vermenigvuldigd met het subsidiepercentage van 90%, tot een bedrag van (€ 780.000 x0,9) = € 702.000 aan subsidie geleid.
Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 702.000.
Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus (€ 1.755.000 – € 702.000) = € 1.053.000.

Werkgever B identiek aan werkgever A maar vraagt in april 2020 voor een aantal werknemers ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan.
Deze werknemers verdienden in januari gezamenlijk € 200.000.
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 1,5, vervolgens met 3 aangezien de subsidie betrekking heeft op drie maanden, en vervolgens met de gebruikelijke factoren 1,3 en 0,9.
De subsidie wordt dus verlaagd met (€ 200.000 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.053.000.
Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt daarmee (€ 1.755.000 - € 1.053.000) = € 702.000.

Werkgever C is identiek aan werkgever B – hij vraagt bedrijfseconomisch ontslag aan voor werknemers die in januari gezamenlijk € 200.000 verdienden – en verlaagt daarnaast zijn loonsom met € 100.000 door flexibele werknemers minder in te zetten.
Ten eerste wordt de subsidie, net als bij werkgever B, verlaagd met € 1.053.000 vanwege de ontslagaanvragen.
Ten tweede wordt de subsidie met (€ 100.000 x 1,3 x 0,9) = € 117.000 verlaagd vanwege de lagere loonsom.
Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt daarmee (€ 1.755.000 – € 1.053.000 – € 117.000) = € 585.000.

Rekentool
Op de site Arbeidsmarktresearch Universiteit Amsterdam kunt u een rekentool voor de NOW-regeling vinden.
(Opgemerkt: aan deze tool kunnen geen rechten worden ontleend.)


Ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen
Uiteraard staat het een werkgever vrij om een ontslagvergunning aan te vragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Doet de werkgever dit terwijl hij gebruikt maakt van de NOW-regeling, dan heeft dit blijkens bovenstaande (vergaande) consequenties.


Evenals voor de coronacrisis geldt in deze het reguliere toetsingskader voor ontslag, zoals neergelegd in Boek 7 BW en de Ontslagregeling. De werkgever zal dus aannemelijk moet maken dat het ontslag noodzakelijk is als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering èn dat er geen voor de hand liggende andere oplossingen zijn. Nu kan de NOW-regeling gezien worden als een voor de hand liggende andere oplossing en om die reden zal de werkgever in zijn onderbouwing van de ontslagaanvraag aannemelijk moeten maken dat deze regeling voor hem niet voor de hand liggend is. UWV dient wel terughoudendheid  te betrachten bij de toetsing van die beslissing nu er uiteraard ruimte moet zijn voor de werkgever om een dergelijke beslissing (tot ontslagaanvraag) te kunnen nemen, doch het zal wel onderdeel van de ontslagaanvraag dienen te zijn en dus dienen werkgever hier rekening mee te houden.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen, dan zijn wij uiteraard bereikbaar.

Daarnaast houden we op 10 april aanstaande om 10 uur een gratis Online Kennissessie inzake Corona op de werkvloer en alsdan zal bovenstaande ook nader besproken worden.
Inschrijven voor de kennissessie kan eenvoudig via de site.

 

Bekijk het nieuwsoverzicht