Seksuele intimidatie op de werkvloer / PSA en de werkgever


Foto bij Seksuele intimidatie op de werkvloer / PSA en de werkgever

Op 17 februari jl. bericht het College voor de Rechten van de Mens dat zij een onderzoek gaat laten uitvoeren naar de meldingsbereidheid onder werknemers bij klachten over seksuele intimidatie en de wijze waarop werkgevers deze klachten afhandelen. Reden hiertoe is omdat seksuele intimidatie op de werkvloer nog veel voorkomt in Nederland. Er is echter nog weinig bekend over hoe werkgevers omgaan met klachten over seksuele intimidatie op de werkvloer. Daarom laat het College dit onderzoek doen.

Arbobeleid - psychosociale arbeidsbelasting
Als werkgever bent u er verantwoordelijk voor dat uw werknemers kunnen werken in een gezonde en veilige werkomgeving. Ook bent u verplicht om beleid te voeren, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie. Als we het hebben over psychosociale arbeidsbelasting dan hebben we het over ongewenste omgangsvormen -  zoals pesterijen, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie -of hoge werkdruk. Dit kan stress teweeg brengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken.


Belangrijk om te weten is dat een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. In opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft VHP Human Performance een handreiking ontwikkeld voor sectoren en bedrijven met oplossingen om PSA te voorkomen of te verminderen. Het instrument is bedoeld voor werkgevers en werknemers in branches en sectoren die aan de slag willen met het arbeidsrisico PSA. Het geeft handvatten hoe PSA herkend kan worden en het biedt praktische oplossingen om de verschillende vormen van PSA – werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld – te voorkomen of te verminderen. In deze handreiking vindt u meer informatie over psychosociale arbeidsbelasting.

Gedragscode
Wij adviseren om met dit onderwerp kritisch aan de slag te gaan en beleid op te stellen. Als werkgever bent u namelijk ook op grond van art. 7:658 BW verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Daarnaast moet werkgever actief beleid voeren ter voorkoming (en als dat niet mogelijk is: ter beperking) van psychosociale arbeidsbelasting. Het opstellen van een gedragscode is een van de maatregelen die u zou kunnen nemen om aan deze verplichtingen te voldoen. In de code neemt werkgever/de organisatie op hoe werknemer zich moet gedragen, de normen en waarden die binnen het bedrijf gelden en de regels en verantwoordelijkheden op en rond de werkvloer die door werknemers moeten worden nageleefd. Mocht u hierin nader advies willen, dan mag u uiteraard contact met ons opnemen.

Conflict(bemiddeling/mediation)
Mocht het nu zo zijn dat het ongewenste gedrag, dan wel de werkdruk heeft geresulteerd in een conflictsituatie, dan doet u er goed aan dit zo snel mogelijk met de betreffende werknemer(s) te bespreken. Mocht het gesprek samen niet meer mogelijk zijn - ziet u ook het nieuwsitem 'Arbeidsconflicten en Glasl zijn ladder' - of mocht u het prettig vinden dat daar een onafhankelijk en neutrale derde bij zit die het proces begeleidt, dan verwijzen wij u graag naar Zuiver Mediation.

Bekijk het nieuwsoverzicht